Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΝομικά Νέα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 06 Φεβρουάριος 2014 09:54

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΧΙΟΥ

www.dsx.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Τ
HΣ ΧΙΟΥ 

Χίος  6-2- 2014

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως ισχύει, σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια

- την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια,

- την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και

- την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)

- το υπ’ αρίθμ. 67975οικ./3-9-2012 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όσες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα Δικαστήρια της Χίου :

Να υποβάλουν την αίτησή τους, από τις 6-2- 2014 μέχρι και τις 13-2- 2014.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα δικαστήρια της Χίου ορίζονται   ανά εξάμηνο , σε μία (1) θέση .

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Η θεσμοθέτηση της άσκησης στα δικαστήρια αποσκοπεί στη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, οι ασκούμενοι δικηγόροι αφενός θα αποκτήσουν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της εμπειρικής τους γνώσης και αφετέρου θα συμβάλουν στη επιτάχυνση των χρόνων απονομής της δικαιοσύνης.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι τοποθετούνται σε τμήματα από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια  (Πρωτοδικεία, Ειρηνοδικεία) και τις Εισαγγελίες.

- Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στα δικαστήρια θα ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου 2014 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2014.

- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09.00 - 14.00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον προϊστάμενο του τμήματος.

- Η μηνιαία αμοιβή είναι εξακόσια (600) ευρώ.

- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης του δικαστηρίου.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α) να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου ή β) να έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου  αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή γ) να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου  και, εφόσον επιλεγούν, να εγγράφονται ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια.

- Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) τα πλήρη στοιχεία τους, όπως καθορίζονται στο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986

β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Χίου ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου  και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα Δικαστήρια,

γ) ότι δεν θα συμμετάσχουν στις επερχόμενες εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου (α’ εξάμηνο 2014) προκειμένου να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

δ) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΠΡΟΣΟΧΗ 

- Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι α) έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή β) δηλώνουν ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο  και, εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στα δικαστήρια, τελεί υπό την αίρεση της εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων. Σε περίπτωση που ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου απορρίψει την αίτηση εγγραφής τους ως ασκουμένων δικηγόρων, χάνουν αυτομάτως τη θέση τους στο αντίστοιχο δικαστήριο και δεν έχουν καμία αξίωση για οτιδήποτε.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, είτε συνολικά είτε ανά δικαστήριο, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, από εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου . Η δημόσια κλήρωση θα γίνει την 14-2- 2014 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου.  Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www. dsχ. gr ) με τα ονόματα των επιλεγέντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στον Δικηγορικό Σύλλογο  Χίου την επομένη εργάσιμη ημέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014 και να συμπληρώσουν σχετικό απογραφικό δελτίο με τα αναλυτικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης και έγκυρης συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου,

χάνουν τη θέση τους και δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση.
Τα απογραφικά δελτία θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να ξεκινήσει η άσκηση των επιλεγέντων στα Δικαστήρια.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης στα δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος για τη συμπλήρωση του 18μηνου της άσκησης, ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Χίος   , 6-2- 2014

Η  Πρόεδρος                                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ανθίππη Ζαννάρα                                                                                                       Αύγ. Πιπίδης

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2014 11:08
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 10:33

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

Εν όψει των αρχαιρεσιών της 23-2-2014 του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, ανακηρύχθηκαν ως υποψήφιοι του υπό εκλογήν Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου οι δικηγόροι μέλη του Δ.Σ. Χίου:

Υποψήφιοι για την θέση του Προέδρου:

Ανθίππη Ζαννάρα του Μιλτιάδη

Ως υποψήφια μέλη του Δοικ. Συμβουλίου, με αλφαβητική σειρά:

1. Γαλάτουλα Χριστίνα

2.Γλύκα Αγγελική

3.Μπλάτζιος Ελευθέριος

4. Παμπουρτζή Πολυξένη (Ξένια)

5.Παρθενίδης  Κωνσταντίνος

6.Πιπίδης Ξένος –Αύγουστος

7.Ράγκος Γεώργιος

8.Σακουλά Σταματία

9. Χούλη Αικατερίνη

Σημειώνεται ότι από τις  9 (εννέα)  υποψηφιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι δικηγόροι Χριστίνα Γαλάτουλα, Ξένος –Αύγουστος Πιπίδης και Γεώργιος Ράγκος έχουν αντίστοιχα την ιδιότητα της Αντιπροέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία, οι λοιποί υποψήφιοι είναι ήδη μέλη του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου και η ανανεωτική υποψηφιότητα, είναι αυτή της Πολυξένης (Ξένιας) Παμπουρτζή, ενώ για την εκλογή Προέδρου του Δ.Σ. Χίου, μοναδική υποψηφιότητα είναι αυτή της ήδη Προέδρου Ανθίππης Ζαννάρα.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 10:24

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΙΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΙΟΥ στο Σωφρ. Κατ/μα Χίου  την Δευτέρα 3.2.2014

Με την πρωτοβουλία και την συνεργασία της κ. Εισαγγελέως Χίου και του Δικ. Συλλόγου Χίου, ορίστηκε η συνάντηση της συγκροτημένης Τοπικής Επιτροπής για την θεμελίωση των Νέων Φυλακών Χίου, στο σωφρονιστικό κατάστημα Χίου, την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται εν όψει της (κατόπιν και κατ΄ επανάληψη ενεργειών  του Δ. Σ. Χίου), επίσκεψης του συγκροτηθέντος με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης οκταμελούς Τεχνικού Κλιμακίου (τεχνική επιτροπή), επίσκεψη που θα σημειωθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα από 10-2 έως 20-2-2014 και προκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη τοποθεσία, για την ανέγερση των φυλακών μεταξύ περισσοτέρων υποδεικνυομένων.

Μέχρι την άφιξη της Τεχνικής Επιτροπής της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι τοπικοί φορείς και κυρίως  Δήμος Χίου και Περ. Ενότητα Χίου θα πρέπει με αγαστή συνεργασία να συντονίσουν της Τεχνικές Υπηρεσίες τους, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά και εξειδικευμένα στο έργο της Τεχν. Επιτροπής.

Στη συνάντηση της Δευτέρας που θα γίνει ώρα 10,30π.μ στο Σωφρ. Κατάστημα Χίου, έχουν κληθεί και θα συμμετάσχουν πλην της κ. Εισαγγελέως Εμμανουέλας Κετσιατζή  και της Προέδρου του Δικ. Συλλόγου Χίου, ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης Χίου, ο Αν/ρχης Χίου  Κ. Γανιάρης ο Δήμαρχος Χίου Πολ. Λαμπρινούδης, ο Δ/ντής των Φυλακών κ. Βαγιανός, οι πρόεδροι των Σωματείων Σωφρ. Υπαλλήλων και Εξωτερικής Φρουράς Δημ. Ζαννάρας και Ι. Λουκαράκης, οι

Βουλευτές Χίου κ. Κ. Μουσουρούλης και Κ. Τριαντάφυλλος.

΄Οντως φαίνεται, οι καλές προθέσεις από πλευράς του Υπουργού Δικαιοσύνης και τόσο γνώριμου απ΄ την θητεία του στο νησί μας ως Πρωτοδίκη στο παρελθόν, κ. Χαρ. Αθανασίου, υπάρχουν.

Το ζητούμενο είναι, αυτή την καλή πρόθεση να αξιοποιήσουν με πνεύμα σύμπνοιας, δημιουργικότητας ομόνοιας και συνεργασίας οι τοπικοί φορείς, προς όφελος του νησιού και της διατήρησης του έμψυχου δυναμικού στον τόπο μας.

Η Πρόεδρος

Το Διοικ. Συμβούλιο

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 29 Ιανουάριος 2014 09:55

Έγκαιρη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων.


Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4144/2013 στον Ληξιαρχικό Ν. 344/1976 και συγκεκριμένα στο άρθρο 49 σε περίπτωση παραλήψεως δηλώσεως των Ληξιαρχικών Γεγονότων (Μεταβολές, διαζύγιο, γέννηση, γάμο) προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα και συγκεκριμένα:
1.Για τις μεταβολές και τα διαζύγια η δήλωση γίνεται εντός μηνός.
Από την παρέλευση του μηνός και μέχρι (90) ημέρες πρόστιμο 100¤.
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών πρόστιμο 300¤.
2. Για την γέννηση, η δήλωση γίνεται εντός δέκα (10) ημερών.
Από την παρέλευση των δέκα (10) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες πρόστιμο 100¤.
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών, πρόστιμο 300¤
3.Για τον γάμο, η δήλωση γίνεται εντός σαράντα (40) ημερών.
Από την παρέλευση των σαράντα (40) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες, πρόστιμο 100¤
Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών, πρόστιμο 300¤.
4. Ο θάνατος δηλώνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επέλευσή του. Αν παρέλθει το εικοσιτετράωρο και μέχρι τριάντα (30) ημέρες, χρειάζεται άδεια του Εισαγγελέα, ενώ αν παρέλθουν και οι τριάντα (30) ημέρες, χρειάζεται δικαστική απόφαση. Για την δήλωση του θανάτου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ στον ιατρό ή το νοσοκομείο που θα χορηγήσει το ιατρικό πιστοποιητικό.
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2014 19:14

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΥ

Ροδοκανάκη 30

82100 ΧΙΟΣ

Τηλ.2271024207,43522

Φαξ 22710-24207

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Α.Π 303

Χίος 20 Δεκεμβρίου 2013

Προς τον Δήμαρχο Χίου

κ. Πολύδωρο Λαμπρινούδη

Κοινοποίηση:

Ν. Σύμβουλο Δ. Χίου

κα Γραμμ. Αλοιμόνου

Αρμόδιες καθ ύλην οικ. Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Θέμα: Πληρωμή δικηγόρων

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε, 

Εν σχέση με την ανάθεση υποθέσεων νομικής φύσεως διαφορών του Δήμου Χίου στους συναδέλφους δικηγόρους και μέλη του Συλλόγου μας, είναι λεκτέα τα ακόλουθα:

1.Κατ΄αρχήν υπάρχει η πανθομολογούμενη δυσχέρεια πληρωμής των δικηγόρων, οι οποίοι δικαιολογημένα διαμαρτύρονται  εντονότατα ότι δεν μπορούν να πληρωθούν και εν τέλει «δεν αξίζει τον κόπο», όταν προκειμένου να πληρωθούν, απαιτείται να δαπανήσουν τον πολύτιμο σε διάρκεια και παραγωγικότητα χρόνο τους, όσο σχεδόν θα ανάλωναν και για την μελέτη εγγράφων μιας υποθέσεως ή κατάρτισης αγωγής κλπ.

2.Χρειάζεται να επισυνάψουν υπερβολικά – εκτός των απαραιτήτων- δικαιολογητικά, και προσφάτως μαθαίνουμε ότι απαιτούνται και βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας όχι μόνο των ιδίων αλλά και των συζύγων τους !

(για τους διαζευγμένους άραγε απαιτείται και δ/ριο;)

Επί της ουσίας έτσι αναιρείται η πληρωμή μας.-

3.Στο θέμα των εξόδων και δη όταν η δίκη γίνεται εκτός Χίου, είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια για την καταβολή των εξόδων (εισιτήρια, διαμονή, ταξί ή μετρό καθώς επίσης εξόδων φωτ/πιών, ενσήμων επικυρώσεων κλπ.).

4. Μετά την ισχύ του Ν. Κ.π. Δικηγόρων, ατέλεια έχουν μόνο οι δικηγόροι με αντιμισθία στους Δήμους, αλλά όχι οι λοιποί, που χειρίζονται μεμονωμένα υποθέσεις, εκδίδουν γραμμάτια κανονικώς και καταβάλλονται όλες οι εισφορές, πλην του φόρου ποσοστού 15%, επειδή εν συνεχεία ο Δήμος έχει παρακράτηση φόρου 20%. Επίσης τα ένσημα επικολλώνται.

Οι εισφορές αυτές μπορεί να βαρύνουν τους δικηγόρους ως ασφαλισμένους στα συγκεκριμένα Ταμεία, πλην όμως το παραστατικό που αναγράφει τις εισφορές αυτές εκδίδεται εξ αφορμής δίκης ή άλλης διαδικαστικής πράξης που αφορά τον εντολέα ΟΤΑ και συνακόλουθα πρέπει μεταξύ των λοιπών ποσών αμοιβής και εξόδων του εντολοδόχου δικηγόρου για ανατεθείσα απ’ τον ΟΤΑ υπόθεση, να καταβάλλεται και τα ανωτέρω.

5.Σημειωτέον ότι ο κάθε εντολοδόχος δικηγόρος έχει αναλώσει πολλές ώρες μελέτης και εργασίας, προ του σταδίου της εκδικάσεως μιας υποθέσεως που του ανατέθηκε από το Δήμο.

Ο νέος Κώδικας περί Δικηγόρων, προβλέπει και ορίζει στο άρθρ. 59 και στο Παραρτ. ΙΙ χρονοχρέωση με 80€ ανά ώρα και τούτο είναι εφαρμοστέο και νόμιμο. Συνεπώς, εφ΄ όσον δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, ο Δήμος οφείλει να αποδέχεται την καθ’ άρθ. 59 χρονοχρέωση(80€ ανά ώρα) ή τον συνδυασμό της έκδοσης του γραμματίου με τιμές του παρ/τος Ι και ΙΙ του πίνακα αμοιβών δικηγόρων και εν συνδιασμώ με το άρθρ. 63 με ποσοστό 2% επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς αν  είναι αποτιμητέο.

6. Σημειωτέον ότι οι εντολοδόχοι δικηγόροι έχουν ιδίοις χρήμασι προκαλύψει τα έξοδά τους από φωτοτυπίες, ένσημα, γραμμάτια έως τηλέφωνα, εισιτήρια, διαμονές, ταξί και μετρό και δυστυχώς όταν υποβάλλουν πια πίνακα για να πληρωθούν την αμοιβή τους και εξοφληθούν τα προκαταβληθέντα - προς περαίωση και όφελος της υποθέσεως υπέρ του Δήμου- από τους ίδιους με δικά τους χρήματα έξοδα, αντιμετωπίζουν  ΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!

Διότι όπως ενημερώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες οικονομικές και συναφείς Υπηρεσίες σας, όφειλαν κι ενώ εξέπνεε άμεσα φερ’ ειπείν κάποια προθεσμία και προτεραιότητα ήταν η άμεση  κατάθεση (εδώ και τώρα) του δικογράφου και η επίδοσή του στον αντίδικο του ΟΤΑ- να έχουν μεριμνήσει για την έκδοση αποφάσεως του Δήμου που θα συμπεριλάμβανε και θα προέβλεπε το κόστος μετάβασης!

7) Περαιτέρω σε πολλές περιπτώσεις ο νόμος απαιτεί της άσκησης ή συζήτησης αγωγής εξωδικαστικές ενέργειες απαραίτητες για την εγκυρότητα του Δικογράφου, οι οποίες δεν καθίσταται δυνατό να είναι γνωστές εκ των προτέρων. Οι εργασίες αυτές πολλές φορές είναι ιδιαίτερα επίπονες και απαιτούν χρονοβόρα επιστημονική διερεύνηση, πράγμα που για τον δικηγόρο συνεπάγεται χρόνο και κόπο. Δεν είναι δυνατό να αντιμετωπίζουν κατά την αμοιβή τους άρνηση πληρωμής με την αιτιολογία ότι περιλαμβάνονται στην αμοιβή για την άσκηση της αγωγής ή των προτάσεων ή ότι δεν προβλέπονται από την απόφαση ανάθεσης της υπόθεσης, μια και τα προαπαιτούμενα για κάθε συγκεκριμένη υποθεση δεν είναι δυνατό να καθίστανται γνωστά εκ των προτέρων.

8) Υπάρχει σειρά αποφάσεων του Δήμου, που αναθέτει την υπεράσπιση αιρετών ή πρώην αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου σε δικηγόρους, οι οποίοι κατά την παράσταση τους είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν γραμμάτιο στο όνομα του ιδιώτη - αιρετού και όχι του Δήμου, οπότε βαρύνονται με όλες τις εισφορές και με τον φόρο του 15% καθώς και με τα σχετικά χαρτόσημα της παράστασης. Επομένως θα πρέπει μεταξύ των λοιπών ποσών αμοιβής και εξόδων του εντολοδόχου δικηγόρου για ανατεθείσα απ’ τον ΟΤΑ υπόθεση, να καταβάλλονται και τα ανωτέρω, αφού ο Δήμος στην ουσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την αμοιβή, που θα κατέβαλε ο αιρετός ή ο υπάλληλος. Εκτός και αν αποφασίσετε να καταβάλλεται η αμοιβή από τον αιρετό ή τον υπάλληλο και στην συνέχεια εκείνος να αναζητά το ποσό που κατέβαλε από τον Δήμο σας. Στις περιπτώσεις μάλιστα αυτές, θα πρέπει να προβλεφθεί και τρόπο ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης του δικηγόρου για περιπτώσεις αναβολών υποθέσεων λόγω παρόδου της ώρας λειτουργίας του Δικαστηρίου ή μετά από αίτηση του αντιδίκου ή και εφόσον το κρίνει απαραίτητο ο εντολοδόχος δικηγόρος. 

Κατόπιν των ανωτέρω, αγαπητέ μας κε Δήμαρχε και αρμόδιες καθ ύλη Υπηρεσίες του Δήμου, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ για την πληρότητα κατά το δυνατόν των αιτουμένων ανταμοιβών και εξοδολογίων, χωρίς περικοπές (εφ’ όσον ούτως ή άλλως είναι οι συνήθεις των ποσών « αναφοράς», ουσία  χαμηλές έως ελάχιστες) και κατά το δυνατόν να αποδίδονται εγκαίρως.

Τέλος, να έχετε την βεβαιότητα ότι η διευκόλυνση  των συναδέλφων δικηγόρων στη εξόφληση μιας στοιχειώδους πληρωμής των παρεχομένων υπηρεσιών, συμβάλλει στην διάσωση του αξιοπρεπούς βιοπορισμού, όλως μας.

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και την συνεργασία και σας ευχόμεθα καλές εορτές.-

Με τιμή

Η Πρόεδρος                                                                  Ο Γ. Γραμματέας

Ανθίππη Ζαννάρα                                                              Αύγ. Πιπίδης

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο71727374757677787980ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 77 από 87