Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΕιδήσεις απο το Lawnet.gr

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 19 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017 17:03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος , 29  Σεπτεμβρίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                             Αριθ. Πρωτ.34571

Δ Η Μ Ο Σ   Χ Ι Ο Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 6, 82131 Χίος

Αρμόδιος :κ. Στρουμπάκης Ιωάννης – Χαβιάρα Θεοδώρα

Τηλέφωνο: 22713-50816 , 2271350821

FAX: 22713-50855

Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

Έχοντας υπόψη του:

 • Τα άρθρα 165 και 167 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το άρθρο 9, παρ. 20, του Ν. 4057/2012 & την Π.Υ.Σ. 33/2006,όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 43 του Ν. 4194/13 «Νέος Κώδικας δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/27.09.2013 τεύχος Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 7, του Ν 4370/2016 και ισχύει.
 • Το Ν. 1649/86 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.
 • Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 9362 (ΦΕΚ 561/05.06.2006 τεύχος Β΄).
 • Το άρθρο 32 (ΦΕΚ 1925/31-08-2011, τεύχος Β΄) και τα άρθρα 6 και 33 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 42/14.01.2014, τεύχος Β΄), στον οποίο προβλέπεται κενή οργανική θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
 • Την υπ’ αριθμ. 456/2016 (ΑΔΑ:ΩΧΜΠΩΗΝ-ΥΣΜ) απόφαση-αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55750/04-08-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12142/13-04-2017 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
 • Την υπ’ αριθ. 17820/16-06-2016 βεβαίωση της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2016 και ότι για τα επόμενα έτη θα γίνει ανάλογη πρόβλεψη.
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76058/25-05-2017 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,  με το οποίο ορίστηκε  Πρόεδρος της πενταμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Χίου.
 • Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 168/30-06-2016  έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, με το οποίο ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των δικηγόρων της επιτροπής για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Χίου.
 • Την υπ’ αριθ. 398/2017 (ΑΔΑ:ΩΧΕΡΩΗΝ-ΧΒΦ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα της επιτροπής για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή .

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Χίου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), όπως ισχύει κάθε φορά και θα συνδέεται με το Δήμο Χίου με σχέση έμμισθης εντολής.

 1. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη όλων των νομικών  θεμάτων του Δήμου Χίου καθώς και  η υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού , των υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ αυτού, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους.

Θα έχει έδρα την πόλη της Χίου και οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Ο Δικηγόρος οφείλει να βρίσκεται έξι (6) τουλάχιστον ώρες την ημέρα στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου.

 1. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν 4354/2015, χωρίς να γίνεται εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11.
 1. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Χίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
 1. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

α) Να είναι δικηγόροι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου  του Νομού Χίου με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο.

β) Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

γ) Να μην έχουν  κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να  μην τελούν  υπό δικαστική συμπαράσταση.

δ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ε) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Χίου, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου

β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα.

δ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και  ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι κ.λ.π.).

 1. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 

 1. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης της παρ 1 , η επαγγελματική του πείρα και  επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο

Συντελεστής

Προσωπικότητα

20

Επιστημονική Κατάρτιση

20

Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης της παρ 1

20

Επαγγελματική Πείρα και Επαγγελματική Επάρκεια

30

Γνώση ξένων γλωσσών

10

 1. Θα συνεκτιμηθούν κατά  τη διαδικασία επιλογής η προσκόμιση από τους υποψηφίους  του κύκλου εργασιών τους για τα τελευταία 3 έτη, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ,  συστατικές επιστολές από πελάτες τους, βεβαίωση από το Δικηγορικό Σύλλογο με τον αριθμό και το είδος των δικαστηρίων (πολιτικά, ποινικά κτλ.), στα οποία έχουν παρασταθεί τα τελευταία 3 έτη.
 1. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :

α) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ως μέλη.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Χίου, ως μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Χίου.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

 1. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής σημαίνει  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

11. Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χίου. Αρμόδιος ο κ. Στρουμπάκης Ιωάννης, διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλ.: 22713 – 50816.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ

Σημ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απο 6/10- έως 6/11/2017

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 05 Οκτώβριος 2017 17:06
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017 18:27

Ανάρτηση Εκλογικού Καταλόγου των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες της 26ης -11-2017

Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΑΓΟΡΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
9 ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
11 ΒΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
13 ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ-ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
18 ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19 ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
20 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21 ΓΛΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
22 ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
23 ΖΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ IΣΙΔΩΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
25 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
26 ΖΟΜΠΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
27 ΖΥΜΑΡΑ ΣΤΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
28 ΘΛΙΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΣ
30 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31 ΚΑΛΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
32 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
34 ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
35 ΚΑΡΔΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ
36 ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
37 ΚΑΨΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
38 ΚΛΕΙΣΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
39 ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
40 ΚΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41 ΚΟΣΣΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
42 ΚΟΣΣΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
43 ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
44 ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
45 ΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ
46 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
47 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
48 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
49 ΚΩΤΗ-ΚΟΥΝΕΛΗ ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
50 ΛΑΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
51 ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
52 ΜΑΛΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
53 ΜΑΜΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54 ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
55 ΜΕΡΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
56 ΜΙΚΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
57 ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
58 ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
59 ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
60 ΜΟΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
61 ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
62 ΜΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
63 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
64 ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
65 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
66 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
67 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
68 ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
69 ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
70 ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
71 ΠΑΓΙΑΖΗΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
72 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
73 ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
74 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
75 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΘΕΝΗΣ
76 ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
77 ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
78 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
79 ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
80 ΠΙΠΙΔΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
81 ΠΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
82 ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
83 ΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
84 ΡΕ-ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85 ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
86 ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
87 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
88 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
89 ΣΕΤΤΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
90 ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
91 ΣΚΑΜΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
92 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
93 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
94 ΣΤΡΑΧΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ
95 ΣΦΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ
96 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΣΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
97 ΤΕΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
98 ΤΟΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
99 ΤΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
100 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
101 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ AΛΕΞΙΟΣ
102 ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
103 ΦΙΣΤΕ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΦΩΤΙΟΣ
104 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
105 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
106 ΧΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
107 ΨΥΧΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108 ΨΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ
109 ΨΩΡΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017 18:26

Παρεδόθησαν στην Γραμμ. της Ολομέλειας οι απαντήσεις που έδωσαν στο ερωτηματολόγιο του Προέδρου της Ολομέλειας κ. Αλεξανδρή για την ποιότητα και την ταχύτητα της απόδοσης της Δικαιοσύνης και άλλα θέματα, οι συνάδελφοι κ. Δ. Γεωργούλης πρώην πρόεδρος του ΔΣ Χίου, Κων/νος Ράγκος, Δ. Σαρρής και η Πρόεδρος κ. Ανθίππη Ζαννάρα.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση δεδομένου ότι και στην Ολομέλεια της 1-10-2017 συζητήθηκαν τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν απο τα Πρωτοδικεία όλης της Χώρας και ο Πρόεδρος της Ολομέλειας αιτήθηκε εκ νέου, απαντήσεις απο Συλλόγους που μέχρι τώρα δεν απέστειλαν τις επισυνάψεις τους.
Η Πρόεδρος/ το ΔΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 21 Σεπτέμβριος 2017 18:10

Ενημέρωση για Επιμορφωτικό ΣεμινάριοΤο Κέντρο  Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)  θα ήθελε να
σας ενημερώσει για το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Γυναίκες και
Πολιτική», που διοργανώνει με την υποστήριξη του Δήμου Χίου, την Παρασκευή
29/09/2017 και το Σάββατο 30/09/2017 στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Χίου. Παρακαλούμε στην ευρύτερη διάχυσή του μέσω της ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Δικηγορικού  Συλλόγου της ανακοίνωσης -δελτίου τύπου και του
προγράμματος ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες μέλη
σας.

Η συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο είναι δωρεάν και
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας του σεμιναρίου.

Είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο και
θέση στο πολιτικό στίβο καθώς μια ισόρροπη συμμετοχή αποτελεί θεμέλιο λίθο
για μία δημοκρατική κοινωνία.

Σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα. Πατήστε εδω

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

Για το Κ.Ε.Θ.Ι.

Η υπεύθυνη έργου

Φανή Παπαδοπούλου

Τηλ επικοινωνίας: 210 3898075

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 06 Σεπτέμβριος 2017 12:01

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

31/8/2017

Ρύθμιση για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων

Στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε και συζητείται στην Βουλή, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές ή αν ύστερα από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους ως εξής: (…)

β) Στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολούμενων η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις 61501/3398/3012-2016(Β’ 4330) και 61502.3399/30-12-2016(Β’ 4330) υπουργικές αποφάσεις. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές».

Για το ζήτημα αυτό η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας είχε αναγκαστεί να αποστείλει εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων ήδη από τις 23 Μαΐου 2017, καθώς οι προηγούμενες επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τον ΕΦΚΑ παρέμεναν αναπάντητες.

Πρόκειται για μείζον θέμα στην περίπτωση των δικηγόρων καθ’ όσον ήταν μέχρι τώρα αδιευκρίνιστο τι θα συμβεί με τα τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στον ΕΦΚΑ μέσω της παρακράτησης του 20% επί των γραμματίων προείσπραξης στην περίπτωση που υπερβαίνουν την οφειλόμενη εισφορά.

Το ζήτημα επιλύεται νομοθετικά στην ορθή κατεύθυνση της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ή του συμψηφισμού με μελλοντικές εισφορές (κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου).

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προγενέστερο καθεστώς το ποσοστό 9% επί των γραμματίων προείσπραξης (υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων) δεν συμψηφιζόταν με την οφειλόμενη ασφαλιστική εισφορά.

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 80