Αρχική Νέα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Φεβρουάριος 2017 08:49

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 4/2/2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 4.2.2017 

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ασφαλιστικό

α) Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στη συνεδρίαση της 4.2.2017, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου, και συγκεκριμένα κατά των εξής διοικητικών πράξεων:

Α) της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017,

Β) της με αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 Υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ,

Γ) της υπ’ αριθ. 59522/2205/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4486) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»,

Δ) της με αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον διορισμό Δ/ντή , Υποδ/ντων, Προέδρου και μελών στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

Με τις αιτήσεις ακυρώσεως θα προβληθεί η αντισυνταγματικότητα του ασφαλιστικού νόμου ν. 4387/2016, σε ό,τι αφορά την εισφοροδοτική επιβάρυνση των δικηγόρων.

Στην σχετική ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και Πρόεδρος του ΔΣΑ, Βασίλης Αλεξανδρής, η  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αναστασία Γιογλή, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόροι, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ξενοφώντας Κοντιάδης,  Γιώργος Γεραπετρίτης, Πατρίνα Παπαρρηγόπουλου  καθώς και οι δικηγόροι Σωτήρης Αθανασίου, Αθηνά Πετρόγλου και Διονύσης Ρίζος.

Η Επιτροπή θα συντάξει παράλληλα υπόδειγμα ατομικών προσφυγών, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συνάδελφοι.

β) Επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί  ως σιωπηρή αποδοχή  της ασφαλιστικής οφειλής, έχει καταρτιστεί σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης, η οποία πρέπει να κοινοποιείται προ της καταβολής, επί αποδείξει, στον ΕΦΚΑ .

Το περιεχόμενο της δηλώσεως έχει ως εξής:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία

Ο Δηλών»

2. Συναινετικά Διαζύγια

Σε ό,τι αφορά την δημόσια δεδηλωμένη πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης να αφαιρέσει από την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων η  Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δηλώνει την ομόθυμη και απερίφραστη αντίθεσή της στον ως άνω κυβερνητικό σχεδιασμό για τους ακόλουθους λόγους:

Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, η προωθούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:

1.    Δογματικά ο γάμος δεν είναι απλή σύμβαση. Πρόκειται για ιδιαίτερη σύμβαση, και για το λόγο αυτό η λύση του δεν μπορεί να είναι προσαρμοσμένη σε ένα απλώς συμβατικό πρότυπο.

2.     Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη καταλήγει σε σύγχυση και πλήρη  σύμπτωση του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης ετεροφύλων. Μάλιστα, το σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ελκυστικότερο διότι επιτρέπει την συμβατική ρύθμιση των συνεπειών,  ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποκτήματα. Για το λόγο αυτό γεννάται ζήτημα συνταγματικότητας,  εν σχέσει προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.

3.    Η συμβολαιογραφική λύση του γάμου δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, όπως η δημοσιότητα. Εξάλλου, ο αμιγής συμβατικός χαρακτήρας της λύσης  δίνει την ευκαιρία ύπαρξης και επίκλησης ελαττωμάτων της βούλησης, όπως η απειλή ή και η εικονικότητα,  η οποία δεν χωρεί ενώπιον δικαστηρίου.

4.    Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».

5.    Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος

6.    Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων. Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης.

7.    Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος.

8.    Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διεθνής τάση είναι η συγκρότηση ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της οικογένειας και όχι η αφαίρεση των οικογενειακών διαφορών από τα δικαστήρια.

Κατόπιν αυτών είναι εμφανές ότι τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, αντίθεσης με το ενωσιακό κεκτημένο ενώ, επιπροσθέτως, εγείρονται σοβαρά δικαιοπολιτικά, ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα, που δεν επιτρέπουν τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση που εξαγγέλθηκε.

3. Τοποθέτηση POS στα δικηγορικά γραφεία

Με τον ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 240/22.12.2016) [άρθρα 62 επ.] καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα από καταναλωτές. Προβλέπεται ότι αρχικά θα καθοριστούν με ΚΥΑ ορισμένοι κλάδοι επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, ενώ στη συνέχεια το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, πως θα καθοριστούν με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης, βάσει των κύριων Κ.Α.Δ,  η προθεσμία συμμόρφωσής τους, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ενώ προβλέπεται συγχρόνως η δυνατότητα προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα  Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας) στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνεία και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής «στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο» καθώς και ότι, σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Κατόπιν αυτών, οι δικηγόροι δεν έχουν κατ’ αρχάς υποχρέωση χρήσης POS καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη των δικηγόρων στην υποχρεωτική αποδοχή καρτών μέσω P.O.S.

Περαιτέρω, από την γραμματική διατύπωση της προαναφερθείσας διάταξης  δεν προκύπτει ρητή και ειδική υποχρέωση για τους δικηγόρους να ενημερώνουν από 1 Φεβρουαρίου 2017 για την αποδοχή ή μη των καρτών, με δεδομένο ότι η διάταξη και η σχετική εγκύκλιος αναφέρονται σε αναγραφή των σχετικών πληροφοριών «στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», ενώ είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι δραστηριοποιούνται σε δικηγορικά γραφεία και όχι σε εμπορικά καταστήματα με ταμείο.

Στο παραπάνω συνημμένο αρχείο, κοινοποιείται χωριστά το σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης, η οποία πρέπει να κοινοποιείται προ της καταβολής, επί αποδείξει, στον ΕΦΚΑ .

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Φεβρουάριος 2017 08:46


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ      Αθήνα ,  01 / 02 / 2017

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                  Αρ. Πρωτ: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/59/151830

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18

104 32 Αθήνα

Πληροφορίες: ΛΕΚΟΤΟΝΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Τηλέφωνο : 2105285665                                             Προς:  Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας

fax : 2105228857                                                                     των Δικηγορικών Συλλόγων

e-mail : tm.ofeilon.mmisth@efka.gov.gr Ακαδημίας 60

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικές Εισφορές Δικηγόρων»

Σχετ: Το ΔΙΕΙΣ/4/50973/20-1-2017  Έγγραφο μας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας  και προκειμένου ποσά που παρακρατήθηκαν μέσω γραμματίων προείσπραξης να συμψηφιστούν με τις ασφαλιστικές εισφορές των υπόχρεων για τον Ιανουάριο 2017 ,παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους τους δικηγορικούς Συλλόγους να αποστείλλουν  άμεσα ( στο εξής την πρώτη κάθε μήνα)   κρυπτογραφημένο  αρχείο στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε συμβατή μορφή CSV με email (στα salagiani@idika.gr,tabourakis@idika.gr,papadaki@idika.gr) το οποίο θα περιλαμβάνει απαραίτητα    τα κάτωθι στοιχεία ανα Δικηγόρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΊΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΗΣ MHNA ΑΝΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Α/Α

ΠΕΔΙΟ

ΜΟΡΦΗ

ΜΗΚΟΣ

ΥΠΟΧΡ

1

ΑΜΚΑ

VARCHAR

11

ΝΑΙ

2

ΑΦΜ

VARCHAR

9

ΝΑΙ

3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

VARCHAR

8

ΝΑΙ

5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ

VARCHAR

8

ΝΑΙ

6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΩΣ

VARCHAR

8

ΝΑΙ

7

ΠΛΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

NUMBER

10

ΝΑΙ

8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

NUMBER

10,2

ΝΑΙ

9

ΚΩΔ.ΔΙΚ.ΣΥΛΛΟΓΟΥ

VARCHAR

2

ΝΑΙ

Παρακαλούμε για τη συνέπεια σας στην αποστολή των δεδομένων με την μορφή που προτείνεται και στο χρόνο που ορίζεται προκειμένου να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και πολυπλοκότητα στη διαχείριση τους κατά την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΦΚΑ και επομένως να διεκπεραιωθεί απρόσκοπτα ο συμψηφισμός τους με εισφορές.

Παράλληλα θα πρέπει να κατατίθενται  τα παρακρατηθέντα   ποσά  από τους δικηγορικούς συλλόγους   στους παρακάτω λογαριασμούς ΕΦΚΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ:GR1601100400000004001384017

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ: GR8801719010006901139531816

EUROBANK IBAN: GR8602606300000020200928925

ATTIKA BANK IBAN:GR2901600650000000085028499

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ α.α

Β. ΛΕΚΟΤΟΝΕΤΑΚΗ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 18:58

Σύμφωνα με το άρθρ. 52 του ν.4446/16  δικηγόροι  μπορούν να "συμμετάσχουν ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον  τεσσάρων (4) ετών εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.  Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της οργάνωσης απο τον δικηγορικό σύλλογο της έδρας της.  Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου Δικ. Συλλόγου"

Στις 16-2-2017 (ημέρα Πέμπτη) θα διεξαχθούν πανελλαδικά αρχαιρεσίες απο τον Σύλλογο προσωπικού της ALPHA BANK για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕ, εκπρ. ΟΤΟΕ εκπρ. Εργατικών Κέντρων.
Στη Χίο ζητείται (1) ένας δικαστικός αντιπρόσωπος.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στην γραμματεία του Συλλόγου.
Απο το ΔΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2017 17:42

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ) – ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

********************

Καλούμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις ετήσιες καταστάσεις για το έτος 2017, να υποβάλουν σχετική δήλωση στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, επιλέγοντας ταυτόχρονα , το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκ των κατωτέρω:

-        Ποινικές (Αυτεπάγγελτοι διορισμοί σε κακουργήματα - Ανάκριση).

-        Αστικές (Ευεργέτημα Πενίας)

-        Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

-         Πτωχευτικές υποθέσεις

-         Διοικητικά Δικαστήρια .

Οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα που θα καταρτισθούν, με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσταλούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τις περαιτέρω ενέργειες.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Ιανουάριος 2017 18:51

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 21.1.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την προωθούμενη τροποποίηση διατάξεων σχετικά με την έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφους

Εν όψει της προωθούμενης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίησης των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, με επικαλούμενο στόχο την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, επισημαίνουμε, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, τα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

1.Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, θα μπορεί να αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση»;

2.Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο θα είναι σύμφωνη με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος;

3.Υπό το ισχύον δίκαιο, αν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων, γίνεται δεκτό ότι η απόφαση μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης. Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, πως θα προσβάλλεται μία ελαττωματική πράξη;

4.Σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδονται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος;

5. Η συμβολαιογραφική πράξη θα αποτελεί εκτελεστό τίτλο ως προς το περιεχόμενο των συμφωνιών των συζύγων για την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή του τέκνου;

Συνεπώς -πέραν των δικαιοπολιτικών θεμάτων που μένουν αναπάντητα- θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση εγείρει σοβαρά αμιγώς νομικά ζητήματα, καθώς δεν  έχει επαρκές έρεισμα στο Σύνταγμα και τις διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος. Εξάλλου δεν επιτυγχάνει τον επαγγελλόμενο στόχο με δεδομένο ότι δεν έχουν επιλυθεί πλείστα πρακτικά ζητήματα.

 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2017 14:59
vasilopita_2017 (700 x 317)
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Ιανουάριος 2017 14:56

Tο Φ.Ε.Κ. της μηνιαίας Βάσης των χρηματικών εισφορών, η οποία αφορά το Νομικό Σώμα της χώρας. Δείτε εδώ

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Ιανουάριος 2017 08:45

ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.ΣΧΊΟΥ ,ΑΝΘΙΠΠΗΣ ΜΙΛΤ.ΖΑΝΝΑΡΑ ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Ολομέλειας και του Δ.Σ.Α. κ. Βασίλειο Αλεξανδρή

Τους Προέδρους των Δ.Σ.Πειραιά και Θεσσαλονίκης κ. Σταματογιάννη και Βαλεργάκη.

Προς τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας

Προς τους Προέδρους των συλλόγων της χώρας μας.

ΘΕΜΑ: «Οι εξαγγελίες του Υπουργού Δικαιοσύνης κ.Κοντονή ,περί εκχώρησης των συναινετικών διαζυγίων στους …….συμβολαιογράφους

Κύριε Πρόεδρε και κυρίες /κύριοι Πρόεδροι της Συντονιστικής, κ. και κ.Πρόεδροι Συνάδελφοι

Κατ αρχήν να ευχηθώ και δια της παρούσας Καλή Χρονιά σε όλες και όλους  και στους εορτάζοντες εξαιρετικά.

Λυπάμαι που τόσο προσωπικά όσο και απευθυνόμενη σε εσάς ασχολούμαι εκ νέου νε νέες δυσάρεστες εξελιξεις ,που φαίνεται να περνούν και πάλι ,προτού το Δικηγορικό Σώμα αντιληφθεί τη δυσάρεστη σπουδαιότητα των ,εντός ολίγου, γεγονότων…..

Η διοχέτευση των συναινετικών διαζυγίων στους συμβολαιογράφους με κατ αρχήν παράσταση των δικηγόρων και στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον την καθόλου συμμετοχή τους –όπως έγινε με τα συμβόλαια των αγοραπωλησιών- αφαιρεί μια σημαντική ύλη από τους συναδέλφους και μάλιστα μια ύλη που ηταν σχετικά βατή δυνάμει και της εμπειρίας μας στις διαπραγματεύσεις και την κοινωνικά επαρκή προσέγγισή μας ,στα θέματα των σχέσεων και των οικογενειακών θεμάτων ,που απαιτούσαν τη ρύθμισή τους ,λόγω λύσης του γάμου.

Γνωρίζοντας ότι αυτή η τάση ενυπήρχε από εποχής υπουργού Δικαιοσύνης Παπαϊωάννου και ακόμη γνωρίζοντας ότι ανενεργοί επαγγελματικά Υπουργοί Δικαιοσύνης ανέκαθεν ηρέσκοντο να δηλώνουν στα ΜΜΕ, ως μοναδικό πρόβλημα καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης τα …….διαζύγια ή να αγνοούν το θεσμό της μεταβατικής έδρας των Διοικητικών Δικαστηρίων και Εφετείων στη χώρα μας (αντίθετα με επαρκείς υπουργούς όπως Σταμάτη,Σταθόπουλο, Ρουπακιώτη, Αθανασίου) σε συνδυασμό με τη γνώση μιας κυβέρνησης που ..εκπλήσσει σε όλα, τίθεται το ερώτημα:

Α) Επιδιώχθηκε και υλοποιήθηκε -μια άς πούμε- επίσκεψη «αβροφροσύνης» με την αλλαγή του Υπουργού στο Υπ.Δικαιοσύνης , ώστε να αλιεύσουμε τις διαθέσεις του; Να ενημερώσουμε για τις θέσεις μας στα ζητήματα της Δικαιοσύνης και των δικηγόρων, έστω να «σπάσει ο πάγος» όπως λέμε ,συναντήσεις που φαίνεται ότι εχουν συστηματικά καλλιεργήσει οι συμβολαιογράφοι;

Β) Αν δεν έγινε κάτι τέτοιο, να μας εκτεθούν οι αιτιολογίες.

Γ) Με όλο το σεβασμό τόσο στον Πρόεδρο κ.Αλεξανδρή όσο και στον ΔΣΑ, είναι εμφανές ότι όπως η χώρα πάσχει από την Αθηνοκεντρική πολιτική , ομοίως το αντικειμενικό μέγεθος του μεγάλου πληθυσμού της Αθήνας και η μη ύπαρξη περιφερειακών Πρωτοδικείων είναι ο γενεσιουργός λόγος, κατά τη ταπεινή γνώμη μου ,πολλών νομοθετημάτων που ούτε την απονομή της Δικαιοσύνης εξυπηρετούν, ούτε τους συναδέλφους δικηγόρους από πλευράς ύλης και είσπραξης της αμοιβής τους για την εργασία τους ,ούτε καν όσους συναδέλφους βιοπαλαιστές προσπαθούν να επιβιώσουν στην Αθήνα. Το έτος 1978 είχε γίνει απόπειρα μεταβολής επι υπουργίας Σταμάτη , με ίδρυση Πρωτοδικείων στην Αγ.Παρασκευή ,στο Περιστέρι κλ.π. Δεν προχώρησε διότι με πρώτη θέαση οι άμεσα συνδεόμενοι δεν το θέλεησαν ,εκτιμώντας όπως πιθανολογείται ,ότι δεν τους συμφέρει οικονομικά και από άποψης «μοναδικότητας και κύρους». Υποθέτω για το δεύτερο πάντα μπορεί να εξευρεθεί εκείνο το νομικό πλαίσιο που δεν θα στερήσει τη μοναδικότητα του Δ.Σ.Α , την οποία και δεν αμφισβητούμε, αντίθετα αναγνωρίζουμε διαχρονικά την πολυδιάστατη διαδρομή και επιρροή του σε δύσκολες ιστορικά  αλλά και πιο βατές περιόδους της χώρας μας και τη συνδρομή του προς τους πολίτες και τη προστασία των δικαιωμάτων τους.  Για το πρώτο, το οικονομικό μέγεθος δηλαδή , μια τέτοια καινοτομία ,θα στερούσε ίσως τον «διακτινισμό» των επωνύμων γραφείων να είναι παρόντα παντού και σε όλες τις υποθέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταπεινότερους των συναδέλφων να αναπτύξουν ένα γραφείο «επιβίωσης» στο προάστειο διαμονής τους και ταυτόχρονα να μη συρρέει ένα πλήθος διαδικων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας , με ότι αυτό συνεπάγεται (συγκέντρωση οχημάτων, κίνηση, πλήθος πινακίων και καταθέσεων αγωγών στο μοναδικό Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας που κι αν ακόμη σχεδόν καταργηθεί η Δικονομία ,πάλι φόρτος θα υπάρχει ένεκα του πληθυσμιακού μεγέθους).

Δ) Σε συνάρτηση με τα παραπάνω η αλλαγή του Κ.Πολ.Δ. πέραν άλλων, οφείλεται και στο να συντομεύσει τις διαδικασίες και τις ταχύτητες της Δικαιοσύνης στην Αθήνα, την ίδια στιγμή που οι Σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας η και του Πειραιά παραδέχονταν ότι δεν είχαν καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων των Πολυμελών. Ανάμεσα στ άλλα με το νέο Κ.Πολ.Δ. παρακολουθούμε τους εαυτούς μας να αφιερώνουν τόσο χρόνο για τις ένορκες βεβαιώσεις τόσο για τη σύνταξή τους ,όσο και το χρόνο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που νομοτελειακά ακολουθεί με τους συναδέλφους συμβολαιογράφους και εντοπίζουμε την αδυναμία να πληρωθούμε εμείς για την εργασία μας, προκειμένου να πληρωθούν τελευταίοι ,για την αντιγραφή των δικών μας κειμένων. Πέραν αυτών η υποχρεωτική αναγραφή του ονόματος των μαρτύρων ,οδηγεί στις επαρχιακές πόλεις κυρίως στην τηλεφωνική ενόχληση του αντιδίκου διαδίκου προς το μάρτυρα, με συνέπεια την ματαίωση ενόρκων βεβαιώσεων αλλά και διενέξεων οικογενειακών στο περιβάλλον των μαρτύρων. Ασφαλώς τα υπο  γ και δ ,δεν είναι της παρούσης -και ούτε επιχειρώ και δεν είναι της άποψής μου άλλωστε- να αντιπαραθέσω το πολύ γνωστό Αθηνα/Περιφέρεια , όμως πιστεύω ότι η προσέγγιση των προβλημάτων πρέπει και οφείλει να είναι σφαιρική και ενίοτε τολμηρή στο πυρήνα της, διαφορετικά αντί για βελτίωση θα εχουμε το άπλωμα των δυσχερειών παντού ακόμη κι εκεί που δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα προς διευθέτηση. Είναι φερ ειπείν –για να γίνω κατανοητή με παράδειγμα- ως να μην είχαμε σχετικά αξιόπιστα νοσοκομεία στην επαρχία και έπρεπε όλοι να συρρέουμε στην Αθήνα –δια πλοίων, αεροπλάνων κλπ- πολλαπλασιάζοντας το πληθυσμιακό της μέγεθος επι τα χείρω με οτι αυτό συνεπάγεται.

Ε) Πλέον των διαζυγίων με τροπολογίες των …Χριστουγέννων εν είδει μποναμάδων ψηφίσθηκαν «Πτωχευτικό, Διοικητική Δικαιοσύνη, Παράβολα» και εν σιωπή καθιερώθηκαν τα «αναβολόσημα» ,ενώ επίκειται  η μεταβολή των πλημμελημάτων σε διοικητικά πρόστιμα και το «δωράκι»  στους δικηγόρους είναι τάχα οι εκλογές των Σωματείων; (που ηταν άλλωστε αίτημα των δικηγόρων) που αποσπάται από τους Δικαστές ,δηλαδή μια στο τόσο ένα Σωματείο και σε τι αναλογία αριθμού δικηγόρων ; Πλέον όλων αυτών θα εκκινήσει και πάλι το «γαϊτανάκι» πολλών μεγαλοσυμβολαιογράφων (ως έπρατταν και στις αγοραπωλησίες στις ανθηρές περιόδους, που φώναζαν νέους συναδέλφους για μια υπογραφή όσο όσο) προς άγραν πελατείας για διαζύγια, διατροφές και επιμέλειες στο πόδι…και στη φθήνεια στους οικείους τους δικηγόρους (η «δικηγοράκους» όπως πολλοί αποκαλούσαν περιφρονητικά σε εποχές δόξης της συμβολαιογραφίας, εν είδει μικρομεσαίων εφοπλιστικών γραφείων) σε βάρος των διαδίκων πολιτών, της ρύθμισης των οικογενειακών θεμάτων με ανήλικα παιδιά και περιουσιακά ζητήματα!!! Και επιτέλους ποια θα είναι η δουλειά των Πρωτοδικείων, όλα ερρίφθησαν στους Ειρηνοδίκες ,σημαντικές υποθέσεις έγιναν μια δέσμη ενόρκων βεβαιώσεων  και το όλο ζήτημα είναι δήθεν τα διαζύγια; Τέλος τέλος πόσος χρ΄’ονος απαιτείται για μια οικοδομική άδεια από τις Πολεοδομίες και τις εγκρίσιες της Αρχαιολογίας όπου απαιτείται, υποθέσεις χωρίς αντιδικίες, που όμως ξεπερνούν σε χρόνο τακτοποίησης ,το χρόνο έκδοσης μιας Δικαστικής Απόφασης; Γιατί υπάρχει σιωπή για τη διαχρονικά νοσούσα Διοίκηση;

Συνακόλουθα ζητώντας τη κατανόηση σας για τα εκτιθέμενα στις σκέψεις μου Γ και Δ  και ότι η έκθεση αυτή δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις καθ όλα άψογες συναδελφικές μας σχέσεις ,-εφόσον άλλωστε οι δικηγόροι έχουν το ταλέντο να αντιπαρατίθενται και να διαλέγονται με πάθος αλλά χωρίς το πάθος της διάρρηξης ομνύοντας στη Δημοκρατία και στο Διάλογο- εκτιμώ ότι άμεσα πρέπει να συγκληθεί Ολομέλεια χωρίς καθυστέρηση, άμεσα πρέπει να γίνουν επαφές με το υπουργείο, τους δικηγόρους βουλευτές όλων των κομμάτων του δ.τόξου ,τα ΜΜΕ διότι κύριοι Πρόεδροι οι συνάδελφοι πλέον - μετά τόσο μακρά αποχή για τα φορολογικό/ασφαλιστικό που είναι πλέον βασανιστική πραγματικότητα του καθημερινού μας βίου – θα μας ……απαξιώσουν με αιτιολογημένη ετυμηγορία.

Με εκτίμηση και πάλι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ αλλά να συνδράμουμε και εμείς για να είναι .

ΧΙΟΣ 4.1.2017       Για τον Δ.ΣΧίου Η Πρόεδρος Ανθίππη Ζαννάρα

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 52