Αρχική

Συνδεση ΧρηστηΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ

Συνδεδεμενοι Χρηστες

Έχουμε 24 επισκέπτες συνδεδεμένους
nomiki_voithia


ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2020 21:52

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Δ.Σ.ΧΙΟΥ για τις εξελίξεις για την πόλη των Βαρωσίων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, ανταποκρινόμενος στο από 14/10/2020 αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας για ενημέρωση των μελών μας αναφορικά με τις δυσάρεστες εξελίξεις που συνδέονται με την απόπειρα εποικισμού εκ μέρους της Τουρκίας της παραθαλάσσιας πόλης των Βαρωσίων της κατεχόμενης Αμμοχώστου της Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Κύπρου ,δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Κυπριακό λαό και καταδικάζει απερίφραστα τη νέα προκλητική ενέργεια των Τούρκων σε βάρος της περίκλειστης παραλιακής περιοχής που επιχειρείται με την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου ,των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας δυνάμει των οποίων έχουν καταδικασθεί όλες οι αποσχιστικές μεθοδεύσεις και θέσεις ως άκυρες και παράνομες και ζητείται η ανάκλησή τους.

Η νέα αυτή παράνομη και επιθετική ενέργεια της Τουρκίας που συνιστά παράβαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ ,υπονομεύει πλήττοντας καίρια ,κάθε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού σύμφωνης με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Η  Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί και υποχρεωθεί από την Διεθνή Κοινότητα στην επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους τους σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ , δεδομένου ότι η γείτονα χώρα δυνάμει των αποφάσεων του ΕΔΔΑ ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνακόλουθα ουδεμία δικαιολογία έχει η Τουρκία για τα νέα τετελεσμένα που επιχειρεί να δημιουργήσει σε βάρος της Κύπρου και των κατοίκων της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων της Αμμοχώστου και σε βάρος όλου εν τέλει του Κυπριακού λαού. Η Τουρκία επιτέλους οφείλει να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο και είναι η ώρα  ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας , η Διεθνής Κοινότητα , οι Ευρωπαϊκοί Δικηγορικοί Σύλλογοι, η ‘Ενωση των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης , έτεροι αρμόδιοι Φορείς να ασκήσουν την επιρροή τους δυναμικά και να υποχρεώσουν την Τουρκική επιθετικότητα σε αποδόμηση και αποτροπή νέων δραματικών για την Ειρήνη και την Δημοκρατία τετελεσμένων. Η Λευκωσία ως μοναδική ακόμη σήμερα κατεχόμενη πρωτεύουσα στην Ευρώπη, σηματοδοτεί και δια του Δικηγορικού της Συλλόγου  και της καμπάνιας ενημέρωσης των δικηγόρων της γηραιάς Ηπείρου, το φάρο της Ελευθερίας των Λαών και του επίμονου αγώνα για την Δημοκρατία και την Ειρήνη. Στον αγώνα για ανεξαρτησία, ελευθερία και Δημοκρατία της Κύπρου και του λαού της, τα Βαρώσια είναι ακόμη ένας σταθμός, είναι ακόμη μια μάχη που πρέπει να τα κρατήσει όρθια και ανοικτά μόνο στους κατοίκους τους και στις Αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Σ αυτό τον αγώνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, ενός ακριτικού νησιού του Αιγαίου είναι με όλες του τις δυνάμεις μαζί σας!

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Πρόεδρος Ανθίππη Ζαννάρα  /  Η Γ.Γραμματέας  Αικ.Χούλη
 
ΑΡΘΡΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 14 Οκτώβριος 2020 19:30

Αρθρο της Αναστ. Καρατζά απο την εφημερίδα ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ δημοσιευμένο στις 12-10-2020

Την Τε­τάρ­τη 07 Οκτω­βρί­ου το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κα­κουρ­γη­μά­των ανα­κοί­νω­σε μία ιστο­ρι­κή για τη σύγ­χρο­νη Ελ­λά­δα από­φα­ση ποι­νι­κού Δι­κα­στη­ρί­ου, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την ενοχή των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων μελών της Χρυ­σής Αυγής, α) για τη δο­λο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα, β) για την από­πει­ρα αν­θρω­πο­κτο­νί­ας στους Αι­γύ­πτιους αλιερ­γά­τες, γ) για την επί­θε­ση σε μέλη του  ΠΑΜΕ και δ)  για συ­γκρό­τη­ση, διεύ­θυν­ση και συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση. Επτά πο­λι­τι­κά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής κα­τα­δι­κά­στη­καν για διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης και έντε­κα για έντα­ξη και συμ­με­το­χή σε αυτή.

Μέρες πριν την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης του Δι­κα­στη­ρί­ου, εκα­το­ντά­δες Έλ­λη­νες πο­λί­τες συμ­με­τεί­χαν σε μια αλυ­σί­δα δη­μό­σιας έκ­φρα­σης, δη­λώ­νο­ντας την άποψή τους ότι τα μέλη της Χρυ­σής Αυγής δεν είναι αθώοι, με απο­κο­ρύ­φω­μα την ημέρα έκ­δο­σης της από­φα­σης επί της ενο­χής των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων, όπου πλημ­μύ­ρι­σαν οι δρό­μοι της Αθή­νας από τα συ­γκε­ντρω­μέ­να πλήθη Ελ­λή­νων πο­λι­τών, που ήθε­λαν να εκ­φρά­σουν την απε­ρί­φρα­στη ενα­ντί­ω­σή τους στη μέχρι σή­με­ρα δράση της Χρυ­σής Αυγής. Και ως τέ­τοια θέλω να εκλαμ­βά­νω και επι­κρο­τώ τη συ­γκέ­ντρω­ση των Ελ­λή­νων στους δρό­μους της Αθή­νας ανα­μέ­νο­ντας τη δι­κα­στι­κή από­φα­ση, ως πο­λι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή κί­νη­ση. Ως προς τις αμ­φι­βο­λί­ες για το θε­μι­τό της επί­δρα­σης αυτής της δη­μό­σιας έκ­φρα­σης στην ανε­ξάρ­τη­τη και αμε­ρό­λη­πτη κρίση της Δι­καιο­σύ­νης, η αθω­ω­τι­κή ει­σαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση διέ­λυ­σε κάθε σχε­τι­κή υπό­νοια «αθέ­μι­της πί­ε­σης» από τον ελ­λη­νι­κό λαό, γε­γο­νός που ανα­δει­κνύ­ει την ευ­συ­νει­δη­σία της Ει­σαγ­γε­λέ­ως της έδρας και την απα­ρέ­γκλι­τη  συ­νέ­πεια προς την άσκη­ση των κα­θη­κό­ντων της σε αυτή την ιστο­ρι­κή στιγ­μή. Πέραν τού­του,  είναι εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό, πλή­θος πο­λι­τών, να εκ­φρά­ζο­νται ατο­μι­κά ως ελεύ­θε­ροι πο­λί­τες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης και να συ­γκε­ντρώ­νο­νται συμ­βο­λι­κά προ­κει­μέ­νου να εκ­φρά­σουν την άποψή τους δη­μό­σια και εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό να ση­μειώ­νε­ται πα­ρέμ­βα­ση στους ασκού­ντες το λει­τούρ­γη­μά τους Δι­κα­στές από συ­γκε­κρι­μέ­να πρό­σω­πα με κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή θέση ικανή και κα­τάλ­λη­λη, να επη­ρε­ά­σει τον τρόπο άσκη­σης των κα­θη­κό­ντων τους. Δεν μπο­ρεί σε καμία πε­ρί­πτω­ση να συ­γκρι­θεί το ανε­πί­τρε­πτο της πε­ρί­πτω­σης αυτής, με την πη­γαία έκ­φρα­ση της απο­δο­κι­μα­σί­ας των πο­λι­τών, που με απο­κλει­στι­κό και μο­να­δι­κό τους όπλο το πλή­θος τους, με­τέ­φε­ραν επά­ξια το μή­νυ­μα προς όλες τις κα­τευ­θύν­σεις, ότι για τα όσα κα­τη­γο­ρεί­ται η Χρυσή Αυγή, δεν έχει κα­νέ­να έρει­σμα να αξιώ­νει «νο­μι­μο­ποί­η­ση» από τον ελ­λη­νι­κό λαό, διότι σή­με­ρα, που δι­κά­ζε­ται, ο λαός έχει ξε­χυ­θεί στους δρό­μους και την απο­δο­κι­μά­ζει. Αυτή είναι η λαϊκή κυ­ριαρ­χία, που με ευ­λά­βεια τυ­πο­ποιού­με στο πρώτο άρθρο του Συ­ντάγ­μα­τος, ως θε­μέ­λιο του πο­λι­τεύ­μα­τός μας. Όλες οι εξου­σί­ες πη­γά­ζουν από το Λαό και η δι­καιο­σύ­νη ασκεί­ται στο όνομα του Ελ­λη­νι­κού Λαού.

Άλλο θέμα, βε­βαί­ως είναι, ότι ο λαός οφεί­λει να σε­βα­στεί την εφαρ­μο­γή των βα­σι­κών αρχών του ποι­νι­κού δι­καί­ου – κατά τον τρόπο που ο κάθε πο­λί­της θα ήθελε να τύ­χουν εφαρ­μο­γής και στη δική του πε­ρί­πτω­ση – και να κα­τα­νο­ή­σει ότι η τυ­πο­ποί­η­ση του ποι­νι­κού φαι­νο­μέ­νου απο­τε­λεί ασφα­λι­στι­κή δι­κλεί­δα για όλους ανε­ξαι­ρέ­τως. Αν το Δι­κα­στή­ριο κρί­νει ότι δεν πλη­ρού­νται όλοι οι όροι που τυ­πο­ποιού­νται στο γράμ­μα του νόμου, δεν έχει τε­λε­στεί το αδί­κη­μα. Μά­λι­στα, είναι ση­μα­ντι­κό ότι τον Ιού­λιο του 2019 κατά την εκ­πνοή της απερ­χό­με­νης κυ­βέρ­νη­σης τέ­θη­κε σε ισχύ ο νέος Ποι­νι­κός Κώ­δι­κας που τρο­πο­ποιού­σε με­τα­ξύ άλλων και τις δια­τά­ξεις που εφαρ­μό­στη­καν στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής, παρά τις επι­φυ­λά­ξεις πολ­λών πο­λι­τι­κών και νο­μι­κών, ότι δεν εν­δεί­κνυ­ται να τί­θε­ται σε ισχύ ένας νέος Ποι­νι­κός Κώ­δι­κας μία εβδο­μά­δα πριν τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές και ότι ένα τέ­τοιο εγ­χεί­ρη­μα απαι­τεί πε­ρισ­σό­τε­ρο χρόνο. Αξιο­ση­μεί­ω­το είναι ότι ο δια­τε­λέ­σας Υπουρ­γός Δι­καιο­σύ­νης Σ. Κο­ντο­νής, επί υπουρ­γί­ας του  οποί­ου ψη­φί­στη­κε ο νέος Ποι­νι­κός Κώ­δι­κας, με αφορ­μή τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής σχο­λί­α­σε δη­μό­σια, ότι εντο­πί­ζει προ­βλη­μα­τι­κά ση­μεία στον νέο κώ­δι­κα και ότι εξαρ­χής τα είχε επι­ση­μά­νει, όπως τη μη δυ­να­τό­τη­τα επι­βο­λής της στέ­ρη­σης των πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των στους κα­τα­δι­κα­σθέ­ντες της Χρυ­σής Αυγής και την ισό­τι­μη με­τα­χεί­ρι­ση εκεί­νου που συ­γκρο­τεί με εκεί­νον που εντάσ­σε­ται στην ορ­γά­νω­ση. Να ση­μειω­θεί ότι ακόμη και αν τρο­πο­ποι­η­θεί ο Ποι­νι­κός Κώ­δι­κας μέχρι την εκ­δί­κα­ση της υπό­θε­σης στο Εφε­τείο, στέ­ρη­ση των πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των δεν θα μπο­ρεί να επι­βλη­θεί στους κα­τη­γο­ρού­με­νους αυτής της δίκης γιατί αυτό θα απο­τε­λεί ανε­πί­τρε­πτη ανα­δρο­μι­κή ισχύς αυ­στη­ρό­τε­ρου νόμου και χει­ρο­τέ­ρευ­ση της θέσης του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου.

Έτσι λοι­πόν, σύμ­φω­να με το ισχύ­ον άρθρο 187 παρ. 1 Π.Κ.  « Όποιος συ­γκρο­τεί ή εντάσ­σε­ται ως μέλος σε επι­χει­ρη­σια­κά δο­μη­μέ­νη και με διαρ­κή εγκλη­μα­τι­κή δράση ορ­γά­νω­ση τριών ή πε­ρισ­σό­τε­ρων προ­σώ­πων, που επι­διώ­κει την τέ­λε­ση πε­ρισ­σό­τε­ρων κα­κουρ­γη­μά­των τι­μω­ρεί­ται με κά­θειρ­ξη έως δέκα έτη και χρη­μα­τι­κή ποινή. »

Εδώ έχουν επέλ­θει κά­ποιες πολύ ση­μα­ντι­κές τρο­πο­ποι­ή­σεις : α) ει­σα­γω­γή του όρου επι­χει­ρη­σια­κά δο­μη­μέ­νη ενώ η προη­γού­με­νη δια­τύ­πω­ση έλεγε απλά δο­μη­μέ­νη. Ως επι­χει­ρη­σια­κή νο­εί­ται η δομή ομά­δας της οποί­ας τα μέλη ανα­λαμ­βά­νουν δια­κρι­τούς και αλ­λη­λο­ϋ­πο­στη­ρι­ζό­με­νους ή αυ­το­τε­λείς ρό­λους, ή δια­κρι­τούς και συν­δυα­σμέ­νους ή ανε­ξάρ­τη­τους στό­χους, με σκοπό να αυ­ξή­σουν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά τους είτε ατο­μι­κά είτε στο πλαί­σιο της συλ­λο­γι­κής τους δρά­σης, ανε­ξαρ­τή­τως της γνώ­σης εκά­στου για τα συ­γκε­κρι­μέ­να κα­θή­κο­ντα των άλλων ή και για το συ­γκε­κρι­μέ­νο σε κάθε πε­ρί­πτω­ση στόχο της ορ­γά­νω­σης.  Με τον όρο αυτό απο­δί­δε­ται επί­σης, ο πραγ­μα­το­πα­γής χα­ρα­κτή­ρας της ορ­γά­νω­σης, που απο­τε­λεί το πιο ου­σια­στι­κό δια­φο­ρο­ποι­η­τι­κό στοι­χείο από τις ομά­δες με προ­σω­πο­πα­γή δομή, η επι­κιν­δυ­νό­τη­τα των οποί­ων είναι σαφώς μειω­μέ­νη, όπως και η εμ­βέ­λεια της εγκλη­μα­τι­κής τους δρά­σης. (βλ. Ο Νέος Ποι­νι­κός Κώ­δι­κας, Αρι­στο­τέ­λης Χα­ρα­λα­μπά­κης, Νο­μι­κή Βι­βλιο­θή­κη 2019) β) διαρ­κή εγκλη­μα­τι­κή δράση και όχι απλά διαρ­κή δράση. Θα πρέ­πει δη­λα­δή να έχουν απο­δε­δειγ­μέ­να τε­λέ­σει εγκλή­μα­τα σε βάθος χρό­νου ως ορ­γά­νω­ση και όχι με­μο­νω­μέ­να τα μέλη της. γ) Αρκεί η επι­δί­ω­ξη οποιων­δή­πο­τε κα­κουρ­γη­μά­των και όχι συ­γκε­κρι­μέ­νων, όπως προσ­διο­ρι­ζό­ταν στην παλιά δια­τύ­πω­ση.

Πε­ραι­τέ­ρω, ακόμη και με τον παλιό ποι­νι­κό κώ­δι­κα, με βάση τον οποίο έχει εκ­δο­θεί η μέχρι σή­με­ρα νο­μο­λο­γία,  η εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση δια­κρί­νε­ται από την έν­νοια της συμ­μο­ρί­ας, με βάση τρία κρι­τή­ρια, ένα ποιο­τι­κό (δο­μη­μέ­νη ομάδα), ένα πο­σο­τι­κό (τρία ή πε­ρισ­σό­τε­ρα πρό­σω­πα) και ένα χρο­νι­κό (διάρ­κεια δρά­σης). Συ­γκρό­τη­ση της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης είναι η κα­θο­δη­γη­τι­κή και κα­τευ­θυ­ντή­ρια συμ­βο­λή στη δη­μιουρ­γία της.  Μέλος της ορ­γά­νω­σης αυτής είναι εκεί­νος, που είτε συμ­με­τέ­χει στην ίδρυ­ση της είτε εντάσ­σε­ται εκ των υστέ­ρων σ` αυτήν και υπο­τάσ­σει τη βού­λη­σή του στην ορ­γά­νω­ση, χωρίς να είναι ανα­γκαία και η προ­σω­πι­κή συμ­με­το­χή του στις κατ` ιδίαν πρά­ξεις της ορ­γά­νω­σης. Δο­μη­μέ­νη ομάδα είναι εκεί­νη που δεν σχη­μα­τί­ζε­ται πε­ρι­στα­σια­κά για τη διά­πρα­ξη ενός εγκλή­μα­τος, αλλά συ­γκρο­τεί­ται για να έχει διαρ­κή δράση, χα­ρα­κτη­ρι­ζό­με­νη από εσω­τε­ρι­κή διάρ­θρω­ση και ιε­ραρ­χι­κή δομή, ενώ υπο­κει­με­νι­κώς απαι­τεί­ται δόλος κάθε μέ­λους να θέλει την έντα­ξή του στην εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, ήτοι απαι­τεί­ται κάθε μέλος να έχει ως σκοπό τη διά­πρα­ξη πε­ρισ­σο­τέ­ρων από ένα κα­κουρ­γη­μά­των, που ανα­φέ­ρο­νται στη διά­τα­ξη της παρ. 1 (έγκλη­μα υπερ­χει­λούς υπο­κει­με­νι­κής υπό­στα­σης), ο ει­δι­κός δε αυτός δόλος νο­εί­ται συ­νο­λι­κός (ενιαί­ος), δη­λα­δή τα μέλη να έχουν προ­α­πο­φα­σί­σει, ήδη, κατά την ίδρυ­ση της ορ­γά­νω­σης, ή την έντα­ξή τους σε αυτή, ότι η δράση τους θα εκ­δη­λω­θεί σε βάθος χρό­νου με την τέ­λε­ση πε­ρισ­σο­τέ­ρων κα­κουρ­γη­μά­των και χωρίς να έχουν κα­τα­στρω­θεί οι λε­πτο­μέ­ρειες κ.λπ. των εγκλη­μά­των τού­των.

Όπως γί­νε­ται αντι­λη­πτό, δεν είναι κα­θό­λου απλό για το Δι­κα­στή­ριο να ανα­γνω­ρί­σει ότι πλη­ρού­νται οι ανω­τέ­ρω πε­ρι­γρα­φέ­ντες όροι του νόμου, για την ποι­νι­κή κα­τα­δί­κη κά­ποιου για συ­γκρό­τη­ση ή συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση, το δε τεκ­μή­ριο αθω­ώ­τη­τας επι­βάλ­λει, σε πε­ρί­πτω­ση αμ­φι­βο­λί­ας για τη συν­δρο­μή έστω και ενός στοι­χεί­ου της πρά­ξης όπως ανα­λύ­θη­κε ανω­τέ­ρω, την απαλ­λα­γή του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου λόγω αμ­φι­βο­λιών. Ενό­ψει των ανω­τέ­ρω,  η Ει­σαγ­γε­λέ­ας της έδρας,  εφό­σον δεν πεί­στη­κε ότι πλη­ρού­νται οι ανω­τέ­ρω όροι του νόμου, εκ­πλή­ρω­σε το κα­θή­κον της, το οποίο επι­τάσ­σει όταν δια­πι­στώ­νει ότι δεν έχει τε­λε­στεί ένα αδί­κη­μα όπως αυτό τυ­πο­ποιεί­ται στο νόμο, να προ­τεί­νει την αθώ­ω­ση του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου.

Τέλος, δεν μπορώ να μη ση­μειώ­σω, ότι στον Ποι­νι­κό Κώ­δι­κα προ­βλέ­πο­νται και ευ­νοϊ­κά μέτρα, για όσους επι­λέ­ξουν να συ­νερ­γα­στούν με τις αρχές με το να συμ­βά­λουν είτε στην πρό­λη­ψη κά­ποιου εγκλή­μα­τος, είτε στην εξάρ­θρω­ση της ορ­γά­νω­σης. Ήταν λοι­πόν επι­λο­γή των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων, μέχρι τέ­λους να μην εκ­φρά­σουν κα­νε­νός εί­δους έμπρα­κτη με­τά­νοια, καμία έμπρα­κτη ηθική με­τα­στρο­φή.

Είναι γε­γο­νός, ότι στο άκου­σμα της κα­τα­δι­κα­στι­κής από­φα­σης η Ελ­λά­δα φω­τί­στη­κε, καθώς αυτό που ήταν ξε­κα­θα­ρι­σμέ­νο στη συ­νεί­δη­ση της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας επι­σφρα­γί­στη­κε από την από­φα­ση της δι­καιο­σύ­νης και έτσι κοι­νω­νία και δι­καιο­σύ­νη δια­δο­χι­κά κα­τα­δί­κα­σαν το φαι­νό­με­νο της Χρυ­σής Αυγής. Δεν πρέ­πει όμως να ξε­χά­σου­με ποτέ, ότι αυτοί που κα­τα­δι­κά­στη­καν το 2020 για τη συμ­με­το­χή τους στην εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής, ιδρυ­θεί­σα ήδη από το μα­κρι­νό 1980, είναι οι ίδιοι που το 2012 – 2015, τότε που το κρά­τος δι­καί­ου υπο­χω­ρού­σε - εξε­λέ­γη­σαν από εμάς τους Έλ­λη­νες πο­λί­τες να μας εκ­προ­σω­πή­σουν στην ελ­λη­νι­κή Βουλή. Αν κάτι πρέ­πει να μά­θου­με από αυτό, είναι ότι η ιστο­ρία δεν έχει τε­λειώ­σει. Πέρα από το αυ­το­νό­η­το, ότι θα ακο­λου­θή­σει το Εφε­τείο, η ουσία του πράγ­μα­τος είναι ότι πά­ντο­τε, στην απου­σία του κρά­τους θα ελ­λο­χεύ­ει ένα σκο­τει­νό πα­ρα­κρά­τος «να λύσει το πρό­βλη­μα» και  στην απελ­πι­σία του πο­λί­τη, στα μάτια του ανή­μπο­ρου και τα­πει­νω­μέ­νου Έλ­λη­να, τα ξε­χαρ­βα­λω­μέ­να μας ιδα­νι­κά θα βρί­σκουν κα­λο­θε­λη­τές να ξα­πο­στά­σουν.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 21:45

Στο Καστελόριζο η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Το  Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Καστελλόριζο πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση με θέμα το επίκαιρο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο , με διοργανωτή την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, παρούσας και της προέδρου του Δ Σ Χίου κας  Ανθ. Ζαννάρα.

Στην εκδήλωση ήταν ομιλητής και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, με θέμα «Η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

11.30΄ ΕΝΑΡΞΗ
Χορωδία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Μαέστρος : Δημήτριος Καρούζος)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ :

• Βασίλειος Περίδης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου
• Γεώργιος Σαμψάκος, Δήμαρχος Μεγίστης,
• Ιωάννης Φλεβάρης, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
• Πάνος Αλεξανδρής, Εκπρόσωπος Κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης
• Εκπρόσωποι Κομμάτων
– Γεώργιος Κατρούγκαλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
– Ανδρέας Λοβέρδος, Βουλευτής ΚΙΝΑΛ
– Μαρία Κομνηνάκα, Βουλευτής ΚΚΕ
• Παναγιώτης Περάκης, Αντιπρόεδρος CCBE
• Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος,

12.15΄ ΟΜΙΛΙΕΣ

• Προκόπιος Παυλόπουλος, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας : «Η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο»
• Κώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου : «Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου»
• Μαρία Γαβουνέλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών : «Θαλάσσιες ζώνες : Η συμφωνία με την Ιταλία»
• Πέτρος Λιάκουρας, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιά : «Θαλάσσιες ζώνες : Η συμφωνία με την Αίγυπτο»

14.00΄ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : «Το νέο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας»
• Καταπόδης Γεώργιος, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ, τέως Πρόξενος Ελλάδος στη Σμύρνη : Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και το «αδιαπραγμάτευτο» των ελληνοτουρκικών σχέσεων»
• Στέλιος Γρηγορίου, Δικηγόρος, LLM (LSE) : «Ο ρόλος των νήσων στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών»
• Γεώργιος Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, LLM : «Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και η συνεισφορά της στην ενεργειακή πολιτική»
• Κωνσταντίνος Κεράτσας, Δικηγόρος «Η επιβολή του ισχυρού στο Δίκαιο της Θάλασσας»

14.30΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

14.50΄ Χορωδία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2020 21:55
 
ΑΡΘΡΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 20:54

Η ΕμπρούΤιμτίκ «μάτωσε» ζητώντας δικαιοσύνη στην Τουρκία

14177

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με αγωνία τις ενέργειες αποσταθεροποίησης που προκαλεί η γειτονική Τουρκία στο Αιγαίο, η οποία εμμένει σε μια πολεμική ρητορική σε βάρος μας, τόσο ακραία που αν δεν διέφευγαν  από τον τύπο και κυριολεκτικά «από τη θάλασσα» λίγες τολμηρές «κραυγές αγωνίας» θα νομίζαμε ότι υπάρχει κάποια λαϊκή εντολή για όλο αυτό το ιμπεριαλιστικό κρεσέντο ή έστω ότι εσωτερικά τα προβλήματα της γειτονικής χώρας είναι λυμένα.

Κι όμως, στις 27 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή η τουρκάλα δικηγόρος  ΕμπρούΤιμτίκ σε ηλικία 42 ετών, μετά από 238 ημέρες απεργίας πείνας. Ο λόγος που πραγματοποιούσε την απεργία πείνας, ήταν ότι υπό την ιδιότητά της ως δικηγόρου, είχε κατηγορηθεί ότι συμμετέχει σε τρομοκρατική οργάνωση και είχε καταδικαστεί σε πάνω από 13 χρόνια κάθειρξης, καθώς είχε αναλάβει την υπεράσπιση προσώπων που κατηγορούνταν ότι είναι μέλη  κάποιας οργάνωσης που είχε κριθεί παράνομη από την τουρκική κυβέρνηση. Το αίτημά της ήταν να έχει μια «δίκαιη δίκη». Εκτός από την ΕμπρούΤιμτίκ είχαν κατηγορηθεί και ακόμη 17 συνάδελφοί της, ενώ και ο συνάδελφος της ΑϊτάτζΟυνσάλ κάνει απεργία πείνας με κοινό με την Εμπρού αίτημα, την απονομή δικαιοσύνης στην Τουρκία.

Μήπως μπορεί κανείς να ξεχάσειτο ζευγάρι των τούρκων πρώην δικαστών, κουρδικής καταγωγής, που έχασαν τα δυο μωρά τους στα νερά του Αιγαίου, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από την Τουρκία κυνηγημένοι, με μια βάρκα;  Ή μήπως είναι αμελητέοι οι 26 Τούρκοι που κατέφθασαν πρόσφατα στα παράλια της Χίου αιτούντες πολιτικό άσυλο; Ένα καθεστώς αδυσώπητο, προς τον ίδιο του το λαό, πως μπορεί να «συζητήσει», να «διαπραγματευθεί», να «αυτοπεριοριστεί» όταν χρειαστεί ; Χρόνια τώρα συζητάμε για την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, όμως  σήμερα πνίγονται μωρά στη θάλασσα του Αιγαίου, γιατί η ζωή τους κινδύνευε στο σπίτι τους και η Ε.Ε. περιορίζεται στο να εκφράζει τις βαθιές της ανησυχίες, όμως τελικά, αποδεικνύεται ότι το χάσμα με ευχές δεν γεφυρώνεται.

Η γειτονική χώρα είναι η ζωντανή απόδειξη δίπλα μας, ότι οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες  κερδήθηκαν με θυσίες, με αγώνες και διαμαρτυρίες, με ζυμώσεις που μεσολάβησαν. Τα δικαιώματα των πολιτών δεν ήταν πάντα και αυτονόητα σεβαστά στην σημερινή έκτασή τους  και γι΄ αυτό είναι ανεπίτρεπτο να αδρανούμε από την άσκησή τους.

Η δικαιοσύνη, ιδίως η απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, είναι η πεμπτουσία της λαϊκής κυριαρχίας και η ΕμπρούΤιμτίκ, ούσα η ίδια υπηρέτης του δικαίου, έγινε θυσία για να πραγματωθεί το όνειρό της, για ένα κράτος δικαίου στον τόπο της, γι αυτό και της ταιριάζει ο στίχος του Ν. Γκάτσου από τον «Κεμάλ» που λέει  «Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί, με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. »

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 20:49

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα εδω

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 6 από 93