Αρχική Ανακοινώσεις Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19§2 στους όμορους ιδιοκτήτες
Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19§2 στους όμορους ιδιοκτήτες
Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 08:17

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A.E.

Αθήνα 30.03.2011
Α.Π.: Οικ. 1108492
Ν.Δ. 259

Πληροφορίες: Δικηγόρος κα Ε. Κουκούτση, (210 6505 620)

Προς:

κ.κ. Προϊσταμένους Μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων

Θέμα: «Διαδικασία κοινοποίησης της αίτησης του άρθρου 19§2 στους

όμορους ιδιοκτήτες»

Σγετ. α) το υπ' αρ. πρωτ. Α.Π.: Οικ. 0919578/10.06.2009 έγγραφο μας

β) το υπ' αρ. πρωτ. Α.Π. 0505535/23.03.2005 έγγραφο μας

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το α) σχετικό μας έγγραφο με το οποίο
παρασχέθηκαν διευκρινήσεις επί του β) σχετικού εγγράφου, από το σύνολο των
δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση του άρθρου 19§2 του ν.
2664/1998 προς το Κτηματολογικό Γραφείο είναι απαραίτητο να
συγκοινοποιηθούν (μαζί με την αίτηση) προς τους επηρεαζόμενους όμορους
ιδιοκτήτες:

α) τα έγγραφα που αποτυπώνουν την αιτούμενη γεωμετρική διόρθωση

(τοπογραφικό διάγραμμα, ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα/διάγραμμα
γεωμετρικών μεταβολών) και

β) η υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Α/νσης
Λειτουργούντος Κτηματολογίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

www.ktimatologio.iir, Μεοοναων 2Se, ΤΚ155 62. XoXapyoc Τηλεφωνικό Κέντρο: 2*065 OS 600. E-mail: ktim3gei*^kt;rndto{cgio.gr


Για τα λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν έχουν υποβληθεί με την αίτηση (π.χ.
αντίγραφα τίτλων, πιστοποιητικά κ.λ.π.), δεν συντρέχει υποχρέωση
συγκοινοποίηση^
αφού εξυπηρετούν ανάγκες νομιμοποίησης του αιτούντος και
περαιτέρω της τεκμηρίωσης του αιτήματος του ενώπιον του Προϊσταμένου του
οικείου Κτηματολογικού Γραφείου. Οι επηρεαζόμενοι όμοροι δικαιούχοι δύνανται να
λάβουν γνώση του περιεχομένου τους με επιτόπια έρευνα στο Κτηματολογικό
Γραφείο και στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών, όπου φυλάσσεται η αίτηση
διόρθωσης του άρθρου 19§2 μετά την υποβολή της με άπαντα τα συνημμένα επ'
αυτής δικαιολογητικά.

Ο αριθμός των χορηγούμενων αντιγράφων της αίτησης (μετά των επ'αυτής
συγκοινοποιούμενων εγγράφων) προσδιορίζεται κατόπιν αιτήματος του
ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση λήψης μικρότερου αριθμού αντιγράφων από εκείνα
που απαιτούνται για την κοινοποίηση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται σε επικύρωση
του υπολειπόμενου αριθμού.

Με εκτίμηση,
Για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Ρένα Κο^κούτση
Υποδιευθύντρια Νομικής Α/νσης

Κοινοποίηση:

  • Προέδρους όλων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Δικηγορικού Λειτουργήματος, Συμβολαιογραφείων,

Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Τμήμα Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Μεσογείων 96

115 27 Αθήνα

ρκ/ακ/νομική 212 date print: 30/03/11

www.ktinistolmiio.gr, Meooytiiuy 283, ΤΚ Χολαργός Τηλεφωνικό Κέντρο; 210 65 06 690. E-mai!: ktimageniKktimatoiogio.gr