Αρχική Ανακοινώσεις Δικαστικό ένσημο
Δικαστικό ένσημο
Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2013 11:34

Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν.ΓΠΟΗ/1912 (Α΄ 3) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ περίπτωση 6) του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222/ 12-11-2012), το άρθρο 16 παρ.16 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ 237 /5-12-2012) και το άρθρο 40 παρ.16 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18 /25-1-2013) έχει πλέον ως εξής:

«1.Το δικαστικό ένσημο καθορίζεται σε ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8ο/οο) επί της αξίας του αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε δικαστήριο του Κράτους και υπόκειται σε δικαστικό ένσημο κατά τις οικείες διατάξεις, εφόσον το αιτούμενο ποσό είναι ανώτερο των διακοσίων (200) ευρώ. Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό 5 τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσημο ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήμου.» Από την ισχύ της παρούσας διάταξης, παύει να ισχύει κάθε άλλη που αφορά καθορισμό του δικαστικού ενσήμου, κατά τα ανωτέρω ποσοστά εκτός της παραγράφου 1Α περίπτωση η΄ του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)».

Με βάση τη παραπάνω διάταξη, το Δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) υπολογίζεται πλέον ως εξής:

Παράδειγμα: Αιτούμενο ποσό (κεφάλαιο) 20.000 ευρώ.

1.- 20.000 Χ 8‰     =               160,00 ευρώ (αγωγόσημο)

2.- 160 Χ  20%         =     32,00 ευρώ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)

3.- 160 Χ 10%          =     16,00 ευρώ (Τ.Α.Ν.)

4.- 160 Χ 5%          =         8,00 ευρώ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

5.- 160 Χ 2,4%         =       3,84 ευρώ (χαρτόσημο)

ΑΝΑΛΥΣΗ: (χαρτόσημο  2% Χ 160  = 3,20 ευρώ

+ ΟΓΑ       20% Χ 3,20  = 0,64 ευρώ

Σύνολο   = 3,84 ευρώ)

Σύνολο                   =    219,84 ευρώ

Τρόπος έκδοσης δικαστικού ενσήμου:

Α) Δικ. ένσημο αξίας έως 300 ευρώ (κινητό, με επικόλληση ενσήμων «μίνι» Τ.Α.Ν.)

Β) Δικ. ένσημο από 300 ευρώ και πάνω εκδίδεται διπλότυπο από Δ.Ο.Υ. που επιμερίζεται ως εξής:

-Αγωγόσημο (KAE 2375)

-ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (ΚΑΕ 82639)

-Χαρτόσημο 2% (ΚΑΕ 1229)

-Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% (ΚΑΕ 1228)

-Τ.Α.Ν (ΚΑΕ 82623): Εκδίδεται γραμμάτιο μέσω του ΤΑΝ για την είσπραξη του πόρου από δικαστικό ένσημο. Προς το παρόν οι εξωτερικοί πωλητές συνεχίζουν τη διαδικασία επικόλλησης κινητού ενσήμου επί του δικαστικού ενσήμου.

Γ) Για τον πόρο υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Εκδίδεται γραμμάτιο μέσω του Τ.Π.Δ.Α.-Τ.Υ.Δ.Α. για την είσπραξη του πόρου από δικαστικό ένσημο. Προς το παρόν οι εξωτερικοί πωλητές συνεχίζουν τη διαδικασία επικόλλησης κινητού ενσήμου επί του δικαστικού ενσήμου.

Υπενθμίζουμε ότι η έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων έχει λάβει χώρα από την 19-11-2012.

Ο ΔΣX δεσμεύεται να εξετάσει άμεσα το ζήτημα της είσπραξης των πόρων υπέρ ΤΑΝ και ΕΟΠΥΥ μέσω των ήδη υπαρχουσών υπηρεσιών που πωλούν το δικαστικό ένσημο, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες και γραφειοκρατικές ταλαιπωρίες και επιπλέον μετακινήσεις των συναδέλφων.

Πηγή:www.dsa.gr