Αρχική Ανακοινώσεις Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοττοϊησης Αχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου
Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοττοϊησης Αχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου
Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2013 22:54


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Πληρ: Αικ. Φωτοττούλου
Τηλ. 210 6419132
FAX: 210-6411514
Εσωτ 132.134

Αθήνα    13-6-201 3

Αριθ. ττρωτ. 312


Θέμα : «Ανάληψη σχετικών λόγω πολτοττοϊησης
Αχρηστων αρχείων του Αρείου Πάγου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται προς τους δικηγορικούς συλλόγους και
διαδίκους όλης της Χώρας, ότι κατόπιν της υττ' αριθ. 50322/7-5-
2013 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, η Υπηρεσία του
Αρείου Πάγου θα προβεί σε πολτοποίηση, σύμφωνα με το νόμο,
των παρακάτω σχετικών εγγράφων για τις αντίστοιχες χρονικές
περιόδους

Α. Πολιτικών Υποθέσεων

α) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που συζητήθηκαν αττό το
έτος 2006 έως και το έτος 2009
.

β) Σχετικά έγγραφα δικογραφιών αναιρέσεων, που ματαιώθηκαν, από το
έτος 2004 έως και το έτος 2008.

γ) Πρωτότυπα αναιρέσεων, εισηγήσεων και προτάσεων από το έτος 1990
έως και το έτος 1994.

δ) Σχετικά αναστολών από το έτος 2006 έως και το έτος 2008 .
Β.Ποινικών Υποθέσεων

Αναιρετήρια-Υπομνήματα κ.λ.π σχετικά, επί αποφάσεων που εκδόθηκαν
από το έτος 1991 μέχρι και το έτος 1992.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως μέσα σε
προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας
στον Τύπο, στα Δικαστικά Καταστήματα και τους Δικηγορικούς Συλλόγους
της Χώρας, να προσέλθουν προς παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων, τα
οποία μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα καταστραφούν κατά τον
τρόπο που ορίζει ο νόμος

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον Τύπο (ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ
ΝΕΑ» και «ΕΘΝΟΣ») έως την
19η Ιουνίου 2013.