Αρχική Ανακοινώσεις Ανακοίνωση για τους ασκούμενους δικηγόρους
Ανακοίνωση για τους ασκούμενους δικηγόρους
Σάββατο, 24 Αύγουστος 2013 08:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου   

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Ν.Δ. 3026/1954 (Φ.Ε.Κ. Α’ 235), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 3994/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 167), σχετικά με την άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια
- την υπ’ αριθμ. 74953οικ./22-8-2011 Κ.Υ.Α. του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το ύψος της αμοιβής των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια, 
- την υπ’ αριθμ. 71946οικ./24-8-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11), και 
- την υπ’ αριθμ. 56791/24-8-2011 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 11)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όσους-ες ασκούμενους-ες δικηγόρους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στα Δικαστήρια Χίου    να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Συλλόγου από την Δευτέρα , 2 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 .
Επισημαίνεται ότι: 
- Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στα Δικαστήρια της Χίου ορίζονται σε  μία  ( 1) ανά εξάμηνο.

- Οι ασκούμενοι τοποθετούνται σε τμήματα από τους διευθύνοντες τα δικαστήρια .
- Η ημερομηνία έναρξης της άσκησης στην προσεχή περίοδο είναι η 16
η Σεπτεμβρίου 2013 και λήξης η 15ηΜαρτίου 2014.
- Το ωράριο απασχόλησης είναι 09:00 – 14:00. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
- Η μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Οι ασκούμενοι δικηγόροι αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δικαστηρίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει α)να είναι ασκούμενοι δικηγόροι, εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο Χίου  β) να έχουν υποβάλει αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με την αποδοχή της αίτησής τους.

- Η αίτηση κατατίθεται στην Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου καθημερινά από 9:00 έως 14:00.
Κάθε ασκούμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης. 
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: 
α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας,
β) αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Χίου
γ) τηλέφωνο επικοινωνίας, 
δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και 
ε) τα Δικαστήρια, χωρίς σειρά προτίμησης και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, 
στα οποία επιθυμούν να κάνουν άσκηση.


Επίσης, στην ίδια αίτηση δηλώνουν υπευθύνως ότι 
α) τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθινά και
β) δεσμεύονται να αποδεχθούν τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.


Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει ανά Δικαστήριο.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και αναφέρονται ανωτέρω, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση.
Η δημόσια κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου , με την παρουσία εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου  καθώς και οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www. dsχ. gr ) με τα ονόματα των επιλεγέντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προσέλθουν στον Δικηγορικό Σύλλογο  Χίου την επομένη ημέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2013 και να συμπληρώσουν σχετικό απογραφικό δελτίο με τα αναλυτικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσέλευσης και έγκυρης συμπλήρωσης του απογραφικού δελτίου, χάνουν τη θέση τους και δεν έχουν οιαδήποτε αξίωση.
Τα απογραφικά δελτία θα διαβιβασθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να ξεκινήσει η άσκηση των επιλεγέντων στα Δικαστήρια.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης στα δικαστήρια, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενώ, μετά το πέρας της άσκησης στα δικαστήρια, υποχρεούνται να συνεχίσουν την άσκησή τους, εφόσον απομένει επιπλέον χρόνος για τη συμπλήρωση του 18μηνου της άσκησης, ομοίως ενώπιον δικηγόρου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Χίος   ,  26  Αυγούστου 2013  

Η  Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας 

Ανθίππη Ζαννάρα                                      Αύγ. Πιπίδης