Αρχική Νέα
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ της 28/11/2021 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 02 Νοέμβριος 2021 09:13

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΦΗΦΙΩΝ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 104, 105, 109, 111 και 112 παρ. 1 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και αφού ελήφθησαν  υπ` όψιν οι   αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα,  

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ  

Υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, στις Αρχαιρεσίες της 28ης Νοεμβρίου 2021, οι παρακάτω Δικηγόροι-Μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου 

Α. Υποψήφιοι Πρόεδροι: 

1. Ζαννάρα Ανθίπpη του Μιλτιάδη

Β. Υποψήφιοι Σύμβουλοι:

  1. Αλοιμόνου Γραμματική του Αντωνίου
  1. Βάκας Ηρακλής του Ιωάννη
  1. Καρατζά Αναστασία του Ιωάννη
  1. Κάργατζης Κων/νος του Χαραλάμπους
  1. Μαύρου Παρασκευή Παναγιώτα του Ιωάννη
  1. Μεργές Γεώργιος του Ιωάννη
  1. Ράγκος Γεώργιος του Νικολάου
  1. Σκαμάλου Μαρία του Δημητρίου
  1. Χούλη Αικατερίνη του Αντωνίου

Χίος 1-11-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΙΟΥ

 
ΕΚΛΟΓΕΣ 28/11/2021 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Οκτώβριος 2021 19:31

Προκήρυξη αρχαιρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου  – Ανάρτηση καταλόγου εκλογέων

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες θα διεξαχθούν την 28η Νοεμβρίου 2021 από τις 07:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Ροδοκανάκη 30.

Εκλογικό δικαίωμα έχουν όλα τα μέλη, που έχουν εγγραφεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 και αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο. Ο κατάλογος των εκλογέων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα (10) ημέρες, όπως και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου και του Πρωτοδικείου Χίου. Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας των υποψηφίων προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2021. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα μέλη του Δ.Σ. και χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.

Το τέλος υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται στο ποσό των 50,00 € για τους υποψήφιους προέδρους και στο ποσό των 25,00 € για τους υποψήφιους συμβούλους.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 15ης-10-2021

Στην Χίο σήμερα την 15η του μήνα Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίο συνήλθε ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του κας. Ανθίππης Ζαννάρα και αφού βρέθηκε σε απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

(Aν και κλήθηκαν νόμιμα)

1 Ζαννάρα Ανθίππη, Πρόεδρος

2 Γαλάτουλα Χριστίνα, Αντιπρόεδρος

3 Χούλη Αικατερίνη, Γενικός Γραμματέας

4Ράγκος Γεώργιος, Ταμίας

5 Αλοιμόνου Γραμματική,  Μέλος

6 Σκαμάλου Μαρία, Μέλος

7 Παπαχατζίδης Νικόλαος, Μέλος

8 Σπηλιόπουλος Χρήστος, Μέλος

9. Μισόβουλος Κων/νος

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε στην ημερήσια διάταξη και την ανάλυση των θεμάτων και μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε :

Θέμα : Προκήρυξη αρχαιρεσιών της 28ης Νοεμβρίου 2021 – Σύνταξη και ανάρτηση εκλογικού καταλόγου ενόψει των αρχαιρεσιών – Καθορισμός τέλους υποβολής υποψηφιότητας

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2021, δηλαδή την 28η Νοεμβρίου 2021, θα διεξαχθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου107 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προέδρου

και του νέου Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου. Επίσης υπενθύμισε στα μέλη του Δ.Σ. ότι στα άρθρα 103 και 104 του Κώδικα Δικηγόρων ορίζεται ότι: «Άρθρο 103: Εκλογικό δικαίωμα

1.Εκλογικό δικαίωμα ασκούν οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί στο μητρώο του συλλόγου τους, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης των

εκλογών ή κένωσης ή μη κάλυψης για οποιονδήποτε λόγο της θέσης του Προέδρου, ασκούν το δικαίωμα όσοι έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Συλλόγου τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

2. Δικηγόροι που τελούν σε προσωρινή παύση κατά το

χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν έχουν δικαίωμα εκλογής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου καταρτίζει, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του τελευταίου έτους της θητείας του, κατάλογο των δικηγόρων που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στον πίνακα

ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες.

Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου. Ο κατάλογος ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου.

Άρθρο 104 Εκλογιμότητα

1.Δικαίωμα να εκλεγούν ως Πρόεδρος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν όλα τα μέλη του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου:

α) που είναι ταμειακά εντάξει,

β) των οποίων δεν έχει ανασταλεί ή διακοπεί η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

2. Ειδικά για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται να έχει συμπληρώσει αυτός δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική θητεία.
3. Εάν σε Δικηγορικό Σύλλογο υπάρχει απροθυμία υποβολής υποψηφιοτήτων με αποτέλεσμα να ματαιωθούν οι αρχαιρεσίες για δύο συνεχείς φορές, η διοίκηση αυτού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του οικείου εφετείου».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι ο εκλογικός κατάλογος σήμερα (χρόνο κατάρτισής του σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις) αποτελείται από116 μέλη – Δικηγόρους του Δ.Σ.

Ο κατάλογος αυτός θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες.

Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του καταλόγου.

Ο κατάλογος ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με την  διάταξη του άρθρου 110 Κώδικα Δικηγόρων και ο Πρόεδρος προτείνει να γίνουν με χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο.

Τα μέλη που επιθυμούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι Πρόεδροι ή Σύμβουλοι κατά τις αρχαιρεσίες αυτές, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 104 και 105 του Ν.4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»), θα πρέπει να υποβάλουν έως την 31/10/2021 στην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται με την απόδειξη του

Συλλόγου για την καταβολή των εξόδων εκλογής [άρθρα 109 παρ. 1β, 111 Ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»)].

H Πρόεδρος προτείνει τη διατήρηση του τέλους υποψηφιότητας στα

επίπεδα των προηγούμενων αρχαιρεσιών του 2017 ήτοι 50,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο και 25,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο σύμβουλο του Δ.Σ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟ Δ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να προκηρύξει τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Προέδρου και Δ.Σ., οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 28η Νοεμβρίου 2021 στα γραφεία  του Δ.Σ.Χ. στην οδό Ροδοκανάκη 30 από 07:00 έως 19:00.

Να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου για δέκα ημέρες ο εκλογικός κατάλογος, ο οποίος αποτελείται από 116 Δικηγόρους – μέλη του ΔΣ Χίου.

Ο κατάλογος μπορεί να διορθωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από έγγραφη αίτηση ενός εκλογέα μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από την τελευταία ημέρα ανάρτησης του

καταλόγου.

Ο κατάλογος ισχύει για κάθε επαναληπτική εκλογή που τυχόν διεξαχθεί μέσα στους επόμενους 18 μήνες από την έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν με ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και χωριστό ψηφοδέλτιο για κάθε υποψήφιο πρόεδρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 Κώδικα Δικηγόρων.

Τη διατήρηση του τέλους υποψηφιότητας στα επίπεδα των προηγούμενων αρχαιρεσιών του 2017, δηλαδή σε 50,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο Πρόεδρο και 25,00 ευρώ για κάθε υποψήφιο σύμβουλο του Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση,  η Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της Συνεδρίασης.

Προς πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε

υπογράφηκε νόμιμα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΘΙΠΠΗ ΖΑΝΝΑΡΑ                                                    ΑΙΚ. ΧΟΥΛΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα από το τηρούμενο βιβλίο

πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου.

Χίος 15-10-2021

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΙΚ. ΧΟΥΛΗ__

Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
2 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΑΓΟΡΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
8 ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9 ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
10 ΒΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
12 ΒΛΑΣΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
13 ΒΛΑΧΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14 ΒΟΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ-ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
16 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
17 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
20 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21 ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
22 ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
23 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΓΛΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
25 ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
26 ΖΑΝΝΑΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ IΣΙΔΩΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
27 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
29 ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30 ΖΟΜΠΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
31 ΖΥΜΑΡΑ ΣΤΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
32 ΘΛΙΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΣ
34 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
36 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
37 ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
38 ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
39 ΚΑΡΔΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ
40 ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
41 ΚΑΤΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
42 ΚΑΨΥΛΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
43 ΚΛΕΙΣΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
44 ΚΟΒΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
45 ΚΟΚΟΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
47 ΚΟΣΣΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
48 ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
49 ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
50 ΚΟΥΜΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΙΧΑΗΛ
51 ΚΟΥΜΠΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
52 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
53 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
54 ΚΩΤΗ-ΚΟΥΝΕΛΗ ΝΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
55 ΛΑΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
56 ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΜΑΛΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
58 ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
59 ΜΕΡΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60 ΜΙΚΕΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
61 ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ
62 ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
63 ΜΙΧΑΛΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
64 ΜΟΝΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
65 ΜΟΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
66 ΜΟΥΛΟΣΙΩΤΗ ΜΑΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
67 ΜΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
68 ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
69 ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
70 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
71 ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
72 ΝΤΑΟΥΤΗ ΑΡΓΙΕΤΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
73 ΝΥΚΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
74 ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
75 ΝΥΚΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
76 ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
77 ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
78 ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
79 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
80 ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΘΕΝΗΣ
81 ΠΑΡΟΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
82 ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
83 ΠΕΤΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
84 ΠΕΤΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
85 ΠΙΠΙΔΗ-ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
86 ΠΙΤΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
87 ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
88 ΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
89 ΡΕ-ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90 ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
91 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
92 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
93 ΣΕΤΤΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
94 ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
95 ΣΚΑΜΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
96 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
97 ΣΤΡΑΧΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ
98 ΣΦΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ
99 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΤΣΑΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
100 ΤΕΛΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
101 ΤΖΑΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
102 ΤΟΜΑΖΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
103 ΤΟΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
104 ΤΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
105 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
106 ΤΣΑΡΔΑΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ AΛΕΞΙΟΣ
107 ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
108 ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
109 ΦΙΣΤΕ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΦΩΤΙΟΣ
110 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
111 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
112 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
113 ΧΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
114 ΨΥΧΟΥΛΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
115 ΨΩΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΩΒΟΣ
116 ΨΩΡΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ


 
ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2021 19:36
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 47 ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
 
ΠΡΑΞΗ 32/2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 23 Μάιος 2021 13:58

ΠΡΑΞΗ 32/2021 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 
ΕΥΧΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Απρίλιος 2021 14:37
 
ΑΠΟΦΑΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2021 19:10

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021 19:38

Δελτία Τύπου | Αποφάσεις Ολομέλειας | 05/01/2021

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ( Συνεδρίαση 5 / 1 / 2021 )

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα σήμερα 5.1.2021 υπό την Προεδρία του Προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης την επέκταση των δικαστικών λειτουργιών από 11.1.2021, τηρουμένων των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας και την άμεση επίσημη ενημέρωση των συναδέλφων για το καθεστώς λειτουργίας των δικαστηρίων από την άνω ημερομηνία και εφεξής, στα πλαίσια και της από 4/1/2021 προηγούμενης επιστολής της.

2. Αποφάσισε να συζητηθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας το θέμα των ασυμβιβάστων προς λήψη απόφασης για τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, αφού έλαβε υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο και τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.

3. Λόγω των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων, σύμφωνα με το άρθρο 18 επ. Κώδικα Δικηγόρων, διότι η σημερινή υγειονομική κατάσταση της Χώρας δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή του με τη φυσική παρουσία των υποψηφίων, η οποία είναι απαραίτητη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ευθύνη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Νοέμβριος 2020 10:14

Δελτία Τύπου | Αποφάσεις Ολομέλειας | 01/11/2020

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος (1 Νοεμβρίου 2020)

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε εκτάκτως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020 υπό την προεδρία του Προέδρου της, μέσω τηλεδιάσκεψης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Δικαιοσύνη αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας. Η διαρκής λειτουργία των δικαστηρίων και η δυνατότητα δικαστικής προστασίας των πολιτών αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά ενός κράτους δικαίου και κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

2. Η Ολομέλεια εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει την προβλεπόμενη κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, όπως και για τα ζητήματα που ανακύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και την έναρξη επαναλειτουργίας τους στις 7 Περιφερειακές Ενότητες, που ανήκαν 4ο επιδημιολογικό πεδίο, με αποτέλεσμα οι δικηγόροι να μην έχουν σαφή ενημέρωση και να δημιουργείται αβεβαιότητα και αγωνία για το καθεστώς που θα ισχύσει την Τρίτη το πρωί. Θα πρέπει να εκδοθεί τώρα σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

3. Η υγειονομική κρίση που διέπει την χώρα, λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν πρέπει να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, λαμβανομένων υπόψη αφενός μεν της ανάγκης συνέχισης του δικαιοδοτικού τους έργου και αφετέρου το γεγονός ότι από κανένα επιστημονικό στοιχείο δεν προκύπτει ότι οι χώροι των δικαστηρίων έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα χώρους υπερμετάδοσης του ιού. Δεν νοείται αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, όταν λειτουργούν όλες οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία και σειρά επιχειρήσεων με πιθανό μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στον ιό.

Υπάρχει, άλλωστε, και η σχετική εμπειρία με την λειτουργία των δικαστηρίων στις ευρωπαϊκές χώρες. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλα τα δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας (αστικά, ποινικά, διοικητικά), η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά, όπως και τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία, οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και οι Διευθύνσεις Ιθαγένειας και να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τα ζητήματα που ανακύπτουν.

4. Αυτονόητο είναι ότι η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων θα πρέπει να γίνεται με τη λήψη και τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μέτρων πρόληψης και προστασίας, με την ευθύνη της Πολιτείας και των προϊσταμένων των οικείων υπηρεσιών και των δικαστηρίων. Ειδικά για τα ποινικά δικαστήρια, η εκδίκαση των υποθέσεων θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη του αρμοδίου Εισαγγελέα, ο οποίος θα κρίνει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, ποιές εξ αυτών θα συζητηθούν ή θα αποσυρθούν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των διαδίκων, η ασφαλής διεξαγωγή της δίκης και η αποφυγή συγχρωτισμού.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο (ιδίως με τη διάθεση εξοπλισμού και προσωπικού στους χώρους των δικαστηρίων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης) στην αποφόρτιση και ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και θα συνεχίσουν να το πράττουν.

Η Ολομέλεια καλεί όλους τους συναδέλφους δικηγόρους να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας (χρήση μάσκας – αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων κλπ.) τόσο κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους όσο και εκτός αυτής, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επιδεινωθεί, κατά το δυνατόν, δεδομένων των επικρατουσών συνθηκών, η κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

5. Είναι προφανές ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει δυσμενείς συνέπειες στο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι. 

Το δικηγορικό σώμα έχει πληγεί περισσότερο από όλους τους άλλους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, λόγω και της τριμήνου αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων. Στις δυσμενείς συνέπειες του πρώτου κύματος της πανδημίας έρχονται να προστεθούν οι συνέπειες του δεύτερου κύματος, το οποίο αναμένεται, κατά τους ειδικούς επιστήμονες, να έχει μακρά διάρκεια, λόγω και των καιρικών συνθηκών και δυσμενέστερα, σε σχέση με το πρώτο κύμα, αποτελέσματα.

Οι συνθήκες που διαμορφώνονται απέχουν πολύ της κανονικότητας, ακόμη και της «νέας κανονικότητας» του Ιουνίου και επιδρούν αρνητικά στην άσκηση του επαγγέλματός μας, ακόμη και υπό το καθεστώς της πλήρους λειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί, ενέταξε τους δικηγόρους εκ νέου στους πληττόμενους ΚΑΔ και στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής από το οποίο μέχρι τώρα εξαιρούνταν, όπως προκύπτει από την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Η Πολιτεία οφείλει να επιδείξει έμπρακτα την στήριξή της στον δικηγορικό κλάδο και με περαιτέρω μέτρα.

Ας μην διαφεύγει της προσοχής ότι ο δικηγόρος είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης και η διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς άσκησης του επαγγέλματός του, όπως και της διαβίωσής του, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή εκτέλεση του έργου του.

Στα πλαίσια αυτά, η Ολομέλεια για την οικονομική στήριξη του κλάδου, πέραν του διεκδικητικού πλαισίου που έχει θέσει με προηγούμενες αποφάσεις της (χορήγημα ΟΑΕΔ, αποζημιώσεις νομικής βοήθειας , καταβολή οφειλών ΕΦΚΑ, ζητήματα εμμίσθων κλπ) διεκδικεί:

1. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων οικονομικής στήριξης των δικηγόρων, ιδίως στις περιφερειακές ενότητες όπου ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και στην περίπτωση τυχόν περιορισμού της λειτουργίας τους και σε άλλες περιφερειακές ενότητες.

2. Την αναστολή όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων .

3. Τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.

4. Την ενοποίηση των κριτηρίων για την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση/ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία covid 19, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με την μείωση του ποσού των απαιτούμενων εξόδων, προκειμένου να μην αποκλεισθεί η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων από το πρόγραμμα αυτό.

5. Τη μείωση του μισθώματος φοιτητικής στέγης τέκνων δικηγόρων, λαμβανομένης υπόψη της εξαγγελίας της Κυβέρνησης για υποχρεωτική τηλεεκπαίδευση στα Πανεπιστήμια.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 257

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/idrimats/public_html/dsx.gr/templates/siteground-j15-176/html/pagination.php on line 269
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 2 από 58